పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గీ. ననయను ధనువున గినిసిన వెనుక చి
న వనటను గనుట నికను ననువున దను
న నెల నెలను మనసున ఘనతను గనుచు
నెనను మునుపొనర నవని వనజనయన. 221

ద్వ్యక్షరి
క. నిన్ను నెమ్మనమున నమ్మిన
ననుమానము మాన మాననని నేమమునన్
మన నీనామము నూనె
న్నను మానిన నిన్ను మాన నానేమేనా. 222

ఏకాక్షరకందము
క. లోలాళిలాలిలీలా
ళీలాలీలాలలేలలీలలలలులే
లోలోలైలాలలల
ల్లీలైలలలాలలోలలేలోలేలా. 223

ద్వాత్రింశదనుప్రాసయుక్తప్రాససీసావకలిప్రాససీససంసృష్టి
సీ. జాలువ్రేలును సంకు గ్రాలుడాలును బిల్ల
రాలు కేలునుగల బాళివాఁడ
పాలుప్రోలును పుల్గుడాలు మేలును పచ్చ
దేరు సాలునుగల హాళివాఁడ
మేలుకోలును జగమేలుకీలును గల్మి
జాలునాలును గల కీలులవాఁడ
వాలుడాలును మున్గు చేలుప్రాలును వేల్పు
చాలుమేలునుగల వేలవాఁడ
గీ. రేలును బగళ్ళు నెఱజగడాలు బన్న
పాలువడు గాణ పొగడత సోలువాఁడ
బేలుపోవని పొలదిండ్ల నూలుకొనుచు
దీలువడ గొట్టునట్టి గగ్గోలువాఁడ. 224