పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/146

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


షట్చక్రవర్తి షోడశరాజనామాభిరామప్రాసభేద భాసమానవృత్తము
చ. పృథివిఁ బురూరవు న్సగరు హైహయజున్ బురుకుత్సుఁ జంత్రమ
త్యధిపు నలుం దిలీపు యవనాశ్వభవుం భరతున్ గయు న్భగీ
రథుని మరు త్తనంగు శిబి రాము సుహోత్రుని నంబరీషునిం
బృథుని యయాతి రంతి శశిబిందుని భార్గవు మించవే హరీ! 225

క. దేవర చూడని వేటలు
లేవే మిము మెచ్చజేయ లేమేయైనన్
మా విలువిద్యల నేరుపు
నీవించుక చూడవలయు నేడమి కడఁకన్. 226

క. వాలమ్మున నొకచమరీ
వాలమ్మున నేసి భిల్లవల్లభ యవినిన్
వాల మ్మనువుగ మృగయా
వాలమ్మునఁ బట్టి శౌరివైపు గనంగన్. 227

క. జాలమ్ము వెడల శబరీ
జాలమ్ములయం దొకర్తు జవమున ఖగరాట్
శైలపతి మెచ్చనేసెను
కోలెమ్మునఁ గాడయేరు కోలె మ్మొకటన్. 228

క. ఈవిధ మొసరఁగ మృగయా
ప్రావీణ్యము నెఱపఁ గాంచి ఫణిగిరిరాయం
డావల వస్త్రమణీభూ
షావళు లిప్పించియున్న యత్తఱి మిగులన్. 229

కకారాద్యక్షరకందము
క. కలకంఠము కరెపులుగును
కలవింకము కంకణంబు కహ్వము కరుడున్
కలరవము కనకభుక్కును
కళకును కంకమును గాకి కక్కెరకైదున్. 230