పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/144

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కొప్పరింపఁగ రోమకోటి వింటను డుయ్యఁ
బొడమిన బెజ్జమ్ము లుడుగణములు
రిక్కించి వీనులు దిక్కు లదరఁ జేయు
ఘుర్ఘురధ్వని ప్రతిఘోష మురుము
తే. పొరలి కలనంటు మున్నీట బురదతోడి
యొడలు జాడింపఁ గడనూడి పడిన పెల్ల
లబ్జజాండంబు నీవు మహావరాహ
రూప మందిన వేళ గారుడగిరీశ. 218

మ. వనమేలా వనమేల పట్టణగణావాసప్రవాసప్రరం
జనమేలా జనమేల రాజగృహసంచారప్రచారప్రసా
దనమేలా ధనమేల ఘోటకభటాధారద్విదారద్విపాం
గనమేలా గనమేలనిన్ గనఁ బరా కారూపకారూపకా. 219

గూఢచతుర్థపాది
చ. మెలఁగిన బాలికన్ రెయితమిన్ డిగనీక వరాల్గురించిమేల్
గలరవనాదముంచి యెద లాగెజు పౌరుషమామురారి సా
గుల మిడిగాక నీపనికి గోవెల చానఁగ బొట్టుకట్టిలో
గిలియిడి గల్గు మేరదయ నేరుముసామిక నీవెనట్టులో. 220

సమానాక్షరనకారయుక్తప్రాసావకలిప్రాససీసానుప్రాణితసర్వలఘుసీసము
సీ. తనువును దనువును పెనఁగొన నెనసిన
మిసమిస మను నును చనుమొనలును
చనువున నినిచిన తనివిని దనరును
మును నిను జెనకిన వనితను గన
కనునను నెనరెన యని కినుకను పని
గొని కినుకను దనియ నతనుఁ డని
మొనలను పొనపొన గునగున మునుకొని
దినదినమును గొనబున ననిచిన