పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

గీ. నీలికాశల పిడియమ్ము లోలిజేర్చి
గూర్చికర్ణంబులను కొండగోఁగుఁబూవుఁ
జేర్చి జేగురునామముల్ దీర్చిచెంచు
నాయకులు వచ్చి రధికసన్నాహములను. 127

క. అందు నొకకొంద ఱడవుల
యందులవలెఁగాక పురమునందుల వింతల్
డెందమలర వందఱువెర
గందుచుఁ గనుఁగొనుచు మోదమందుచుఁ జనుచున్. 128

అపూర్వప్రయోగము
సీ. మణిసౌధములఁ జూచి మాభూమికొండల
నీరీతిని మెఱుంగు లెఱుఁగమనుచు
ఘనకుడ్యచిత్రముల్ గాంచి జేజేలంచు
ముదమంది చెయ్యెత్తి మ్రొక్కులిడుచు
సభలోని కలకలస్వనముల విని భీతి
నొండొరుమాటున నొదుగుకొనుచుఁ
గలవడంబులు గాంచి కళుకెంత యీసీమ
పారటతలిరుజొంపముల కనుచు
గీ. బెక్కువన్నెల పులుఁగులు పెంచఁదగిన
యడవిమెకములు మఱియు వనాంతరముల
గలుువస్తువు లచ్చట గాంచి నవ్వి
వటుఁ డయిన భుజగారిరావటుని యెదుట. 129

జాతి
సీ. మెడతెరువులు నల్లిపొడలు కాలీకలు
సోగలాగలు నిక్కు రాగికాళ్ళు
బిల్లికన్నులు మొనపిచ్చికపల్లులు
సున్నపుపోలికలు చిన్నితలలు