పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


విజయవిలాసము

బూరుగకాయబోల్ బోరలు లవిటిల
కొనకత్తెరలకట్లు కొంకిగోళ్ళు
గరెలమేల్ నిడుదసైకపుటత్తెవ్రేళ్ళు క
ప్పుమెఱుంగు గొప్పరూపులును నుదుట
గీ. మలపములు కేరకొట్టుటన్ చలము గలిగి
కుమ్ముపురువు చిక్కుపురువు గుంతపురువు
సుడిపురువు నుస్తెపండులు మిడుతమెతుకు
చెఱుకుపాల్ పాలెరకుఁ గ్రోలి యగిరిఁగెరలి. 130

గీ. ఎదటి కురుఁజులఁగని తూరి పొదివిపట్టి
ఱెక్కతుదబోర మెడతోడ ప్రక్క పెంచె
మెరిఁగి బిరబిరఁ జుట్టుచు కరచి తరము
బిరుదుకురుజు పికిళ్ళ పంజరపుగూళ్ళు. 131

సీ. వడిపెద్దరెక్కలు పొడియీకె జడకాళ్ళు
దురసుటీకలు సోఁగ తోఁకచాలు
బలితపుఁ గురుచుమెడలు జేగురుమొగముల్
లావునడుములు నల్లనిమెఱుంగు
వన్నెలు పింగాణికన్నులు తిరిబొముల్
మిడిడేగచాఱలు మిద్దెజుట్లు
మొగ్గారెలును కొద్ది మొనగట్టి పల్లులు
మందపు ఱొమ్ములు మట్టురూపు
గీ. లమరికలఁ గల్గి సంకటి తమిదరొట్టె
వేఁటపొట్టజన మినుపపిండిమెఱిక
లొడికముగఁ బొక్కి దగదీరఁ బడ్డకోళ్ళ
గఱచి కాటులగెల్చు రొక్కముకోళ్ళు. 132

సీ. ఎఱజర్ల మిడిగుడ్లు నెగుపెడతల చండ్లు
పలుచని డొక్కలు బలుపుఁ బరులు
నలుపు జుంజురు రోమముల బల్మి కందముల్
దురుసుమొగములు సత్తువయొడళ్ళు