పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

కుధరశంబంబు దీధితి మధిత మృదుల
పక్వబింబంబు తపన బింబంబువొడమె. 119

క. తొలిమల గుహయను గొలిమిని
గలితోదయ సమయలోహకారుఁడు రాగా
నలమునను గాచి యెత్తిన
బలులోహపుముద్ద యనఁగ భానుఁడు దోచెన్. 120

ఉపమాలంకారము
ఉ. ఆవనజాప్తుఁ డద్రిపయి నంబుధి స్వప్రతిబింబముం దగన్
గేవలమైన యద్భుతము గీల్కొను చక్రయుగంబుగా మయూ
ఖావళిసూత్రసంహతి యుగాభువిబాంధుల మేలుతూరుపన్
జావిలి దెల్పుఢక్కయను చాడ్పున నొప్పె విచిత్రభంగియై. 121

ఉత్ప్రేక్షాలంకారము
మ. జగదాశా బహుదైన్యవారణ విరాజద్వీక్షణాన్వీత యౌ
గగనశ్రీ కిరుచక్కి ప్రాగపరదిగ్గ్రావద్విపద్వంద్వ హ
స్తగతాంచ ద్వసురౌప్యకుంభములు నా సంధిల్లె సత్కాంతులన్
మిగులన్ సూర్యసుధాంశుబింబములు నెమ్మిం దద్దిశాంతంబులన్. 122

రూపకానుప్రాణితోత్ప్రేక్షాలంకారము
తే. పూర్వశైలస్తనగములఁ బుష్పవంత
బింబములు వొల్చె సమముగా నంబరమునఁ
గాంచనాబరధరు కరాగ్రములయందు
నమరియుండెడి శంఖచక్రము లనంగ. 123

అపూర్వప్రయోగము
సీ. తొలిబల్కు చెలులాడు తలిరాకు టుయ్యెలఁ
గూర్చిన పవడంపు గొలుసు లనఁగఁ
బ్రాచీదిశాలక్ష్మి పట్టు మేలిమి తామ
రను మించు మించు పత్రము లనంగ