పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


విజయవిలాసము

యతిభేదము
క. గ్రావవసదుఊఊ౩ ఇ
త్యేవంకాలాచ్క్రమలఘుదీర్ఘప్లుతస
ద్భావజ్ఞాంఘ్ర్యాయుధసం
భావోదాత్తానుదాత్తా మధ్యమరవముల్. 116

వ. వెలయుఁ దత్ప్రదేశంబున. 116

అనుప్రాసవర్ణనివృత్తి యమకవృత్తము
ఉ. జాతి తొగల్ నలంగ జలజాతములెల్లఁ జెలంగ బాంథులన్
భీతి తొలంగఁ బైట నళిబృందము లుప్పతిలంగ నెమ్మిసం
గాతిగలంగఁ బుప్పొడులు కంతుని పావడలై వెలుంగఁ బ్రా
భాతదిశల్ మెలంగె ననపాయబలాతతవాతపోతముల్. 117

చ. భవనములందుఁ దమ్ము వసుభారమునన్ వెలయంగఁజేయు రే
కువలయనేత్రకార్శ్యమునకున్ దగ విన్నదనంబు నొందెనా
సవసవదీపపంక్తులు వెసన్ దెలుపెక్కెఁ దలంప మిత్రులం
దవిలినయార్తి డెందములఁ దాల్పరె స్నేహదశానువర్తనుల్. 118

సూర్యోదయవర్ణనము
బహువిధోల్లేఖాలంకారము
సీ. జేజేల సభను రంజిలు వెలిమావు వె
డఁ దపికి లుపూతలాటం బనంగఁ
దూరపు వెలఁది నిద్దురఁ బోవునట్టి వి
న్పాన్పుపైఁ గెంబట్టుబటు వనంగ
సాముసేయుచును వాసవియెత్తు వలకేలి
కడిఁది మానికపుసంగడ మనంగఁ
గడిలిరాజు హరికిఁ గైగాన్క నిచ్చిన
బటువు క్రొంబగడాలబంతి యనఁగఁ
గీ. బాలితాంభోరుహనికురుంబంబు ముదిత
నిఖిలలోకకుటుంబంబు నిబిడతమిర