పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

దేనె పూఁదేనె జుంటితేనె పుట్టతేనె పెరతేనె కఱ్ఱతేనె కురుజుతేనె పుండ్రేక్షు రసపానకంబులు వడంబలి బేడలు వేపుడు సెనగ లనుపగుగ్గిళ్ళు చలిమిడిముద్దలు కాయంబులు చిమ్మిలి యడుకలు పోరులు నుండ్రంబులు కుడుములు దోసెలు నిప్పట్లు రొట్టెలు వడ లతిరసంబులు యప్పములు వెన్నప్పములు సుకియ లమృతకలశంబులు లాగులు చక్కెరబురు లుక్కెరలు కరిజలు పొరివిళంగాయలు తిమ్మనంబులు పాలకాయలు చక్కిలంబులు మోరుండలు మనోహరంబులు గారెలు బూరెలు మండెంగ లంగరొల్లెలు మణుఁగుఁబువ్వులు ఫేణీ లొబ్బట్లు కడియపుటట్లు చాపట్టు లిడ్డెనలు తేనెతొలలు గురుగు లేలకికాయలు వెన్నమెఱుంగులు నిడికుండుకలు లడ్వాలు ముత్తెపుఁజిప్పలు చంద్రకాంతంబులు మణతలు సారెసత్తులు చలువమజ్జిగ లెళనీరు శొంఠికషాయంబు మొదలుగాఁగల నిఖిలభక్ష్యభోజ్యలేహ్యచోష్యపానీయాదులు ధ్యానావాహనార్ఘ్యపాద్యాచమనీయస్నానవస్త్రోపవీత గంధాక్షతపుష్పధూపదీపనివేద్యతాంబూలంబులును షోడశోపచారంబులు సన్నిధి నంబు లొసంగ నంగీకరించి యారగింపునం దృప్తి జెంది సుఖసుప్తి నున్న సమయంబున. 112

ప్రభాతవర్ణన
క. కోరి చకోరక దంపతు
లారసి గుమిగూడి పొట్ట లాకలి దీఱన్
బారణ సేయుచు వెన్నెల
నీరము తమి మీఱఁ బెంట్ల నిమురుచు నంతన్. 113

ఉ. చక్కని చొక్కు వెన్నెలరసంపు బిరంజి ప్రియాంగనాళికిన్
గ్రక్కున నోరికిచ్చి తమిఁగౌఁగిటఁ జేర్చుచు ఱెక్కలార్చుచున్
ముక్కున ముక్కుఁ గూర్చి రవముల్ నిగుడింపుచుఁ దోన పాయుచున్
మక్కువ డాయుచున్ గలసిమంపిలు నౌర చకోరదంపతుల్. 114

చ. సలలితకాలసింహపటుశాతనఖాంకుశధారణన్ దమో
జ్జ్వలదురుకుంభికుంభభవశస్తసుమౌక్తికరీతి వేగుఁజు
క్కలరెను బ్రాఙ్నగంబు సుత నమ్మెయి బుట్టిన రక్తపాళినా
వెలువడి క్రొత్తకెంపు జిగి విన్నున వన్నియ నించెఁ జెన్నుగన్. 115