పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

62

ప్రబంధరాజవేంకటేశ్వర


గీ. యొరపుగాఁదీగె మెరుపాని మెఱయుకరణి
   కోపు పొదలిక విడుదల కోపుదీఱి
   తమ్మి చిరవలిగదలు విధాన మే నొ
   కింత యిటునటు బళికించి యంతమఱియు. 109

సీ. కయ్యడ కట్టిన క్రమములు వినుపించి
            దేశి శుద్ధాంగముల్ దేటపఱచి
   తొలుత సూళాదుల కొలవణి మెప్పించి
            జక్కిణిగతుల నొసంగులంది
   మండల నృత్తసంభ్రమసంగతులు జూపి
            చిందుల నంద మందంద నెరపి
   తిరువుల లాగుల తరితీపు గల్పించి
            దళచంచు గతుల బిత్తరము మెరసి

గీ. దండపాద వినోదా వధాన కరణి
   విభ్రమములన నాయాస విధముదాల్చి
   మాయురే యన నాడె రంభా తిలోత్త
   మాఘృతాచి ముఖుల కవమాన మొదవ. 110

అపూర్వప్రయోగముక. ఏణీలోచన యీగతి
   నాణెముగా నాడునట్టి నాట్యం బార్త
   త్రాణ పరాయణుఁ డటుగని
   పోణిమి బహుమాన మొసఁగి పుత్తెంచి వడిన్. 111

వ. అంత నేకాంతంబున కాంతంబుగా మోహినీరూప వంచమానాపంచశరుండును,
   సప్తసాలభేదన చణశరుండును, విహంగేశయానుండును, భుజంగశయానుండును,
   మహాభ్యుదయుండును, సదయుండును, సారసోదరుండును, సాదరండును,
   యర్చితోమాధవుండును, భక్తజన వ్రాతచూతమాధవుండును, గుణుండును,
   నిర్గుణుండును నైనవందారు మందారుండు తిరుపనిపిళ్ళలు పొందళిహలనమర్చి
   తెచ్చిన బంగారుతీఁగ విప్పపూరాజనాలు