పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


విజయవిలాసము

గీ. నంతఁ గనుపట్టెఁ గల్పశాఖాగ్రకిసల
నవ్యమణిముద్రికాకంకణప్రదీప్త
కోమలకరాంగుళీకటకాముఖైక
చతురలీలాభినయము విస్మయముగాఁగ. 104

క. తెర యించుక వంచినఁ జం
దురుకావిరుమాలముసుఁగుతో నింటిమొగం
బరతోఁచ నపుడు తళతళ
మెఱుపుం దీఁగె యనఁగాను మేసిరి యమరన్. 105

విలాసము
తే. సొగసు తలివాలు నునుసోగ సొంపు తళుకు
బెళుకు చికిలి యొయారంపుఁ బేరెముదుటు
సొలఁపు విడియంబు దేలింపు చుఱుకు టోర
కలికి బెదరెచ్చు చూపుల కలికిఁ జూచి. 106

తే. హరుని మున్నేయ మఱచిన యరిది శరము
మరుఁడు సమ్మోహమంత్రాభి మంత్రితముగ
నేసెనోయనఁ దెరయోరఁ జేసి వెడలెఁ
దన్మయావస్థ జనులచిత్తముల ముంప. 107

క. లయకోపు దృష్టియును నభి
నయ ముదుటుదరమ్ము మోడినయ మున్నతిరే
కయును బ్రమాణము హరువున్
మెయిసిరి యవళఘము మురువు మెలకువ యమరున్. 108

సీ. దిరదిరఁ జక్రంబు దిరుగు చందంబున
లగువు గన్వడ నడ్డలాగు లెత్తి
కడలినీటను పెంటికరుడు బొర్లు విధాన
కుఱుచగా ముంగలి మెరుము వైచి
కీల్బొమ్మరము జాట గిఱ్ఱును ద్రిమ్మరు
తెఱఁగున వేడెపు తెరువు గట్టి
నేల యురుమురుము లీల పేరిణి వగ
పదఘాతమున శబ్ద మొదవఁజేసి