పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

60 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

గీ. ఛత్రకత్ర జౌధారణి ఝంకె సరళి
పాటసైసిక యుపఝంకె మీటుకంపి
తాహతంబులు హుళియుఁ బత్యాహతమును
స్ఫురితములు వాద్యము లనయ సరణి మీఱి. 100

చ. సొలపుగ నిర్ఫద్తెదు విడిచూపులు నాల్గుమొగంబు త్రిప్పుతీ
డలవడ బొమ్మసన్న లొక యర్వదినాలుగుహస్తచేష్టలున్
వలనుగ కేకిహంసవృషవారణ కేసరి శుద్ధ సంగతుల్
వెలయుచు ముట్ట నేర్చి సరిరేమలలో బిరుదంది పొందకన్. 101

సీ. తనమ్రోల డిండిమధ్వని మ్రోయ నలుగడ
బెళుకుచూపుల భుజంగులను గాదఁ
గులుకు నెన్నడల రాగిలుకుటందెలసద్దు
నటుల కాదిమతాపటిమఁ జూపఁ
జెలులకు నర్మోక్తిఁ దెలుపుచు చేయుకేల్
కదలిక తచ్చాస్త్రగరిమ నెఱప
నీటుసింగారపు నెమ్మేనిమై సరి
విరివింటి దొరనైన మరులుకొలుపఁ
గీ. బట్టుచాలని ఱవిక చన్గట్టుదెగడు
బిగువు సిబ్బెపుగుబ్బచన్నుఁగవ యుబికి
పైఁటజార్పఁగ నుడిగపుఁబడతి దిద్ద
మురువుగ నెసంగె నొకజగన్మోహనాంగి. 102

వ. నిలిచిన

సీ. మునుమున్ను భువనమోహనరంగమర్దళ
ధీరస్వరమ్ముల ధిమ్ము మనియె
నావెంబడిగను గాయనగాయనీమణి
గానమ్ము ఘమ్మున గ్రమ్ముకొనియె
నావెంటనె విచిత్రయవనికాగ్రవసంత
కుసుమముల్ ఝల్లన ముసురు చూపె
నావెనుక నటిపదాంగుష్ఠవిన్యాస
మున గజ్జియలు ఘల్లుమనుచు మ్రోసె