పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విజయవిలాసము 59

గీ. రాభరణమును శోకవిరాళి మేఘ
రంజి గుజ్జరి పంతువరాళి నాట
జౌళి దేశాక్షి తోడివరాశి శ్రీవ
రాళి హెజ్జజ్జ కేదార గౌళిపాడి. 96

తే. రీతిగౌళయు నీలాంబరియును ఘనము
దనరు హంవీరనాటయునని నపుంస
కములు ముప్పదిరెండు రాగములు మఱియు
దేవ మలహరి సాహరి రేవగుప్తి. 97

తే. మాళవశ్రీయు సాకొండు మలహరియును
కోనమలహరి నానైదు గూర్చి పంతు
లాదిగాఁ గల మిశ్రంబు లన్ని మదికి
నరిదిగన్పట్ట వినికి సేయంగఁ దెలిసి. 98

సీ. గానంబునకుఁ బ్రతిగాన మెందునఁ జతు
ర్దశరాగదోషముల్ రహిని విడిచి
సరవి ముప్పదిరెండు సంచారము లెఱింగి
పదునార్గు మూర్చనల్ పరిహరించి
దైవతషడ్జగాంధారనిషాదపం
చమమధ్యమఋషభస్వరగణముల
క్రమముతో మంద్రమధ్యమతారకంబుల
మెఱయింపుచును శత్రుమిత్రరాగ
గీ. విధములను వేళలను జతుర్విధసులక్ష
ణములు భరతము ఛందఃక్రమమును దెలిసి
పొసఁగఁ జంఛత్పుటము చాచి పుటముఖముల
మేర నూటొక్కతాళంబు వేఱుపఱచి. 99

సీ. ఘుమఘుమ మధురనిర్ఘోషంబు రాణింప
ననురాగమున మైత్రు లనుసరింప
స్థాయీక్రమగ్రామసరణి నిరూపించి
ఘనదేశ్యశుద్ధవైఖరి నటించి
సమయోచితప్రాణసంవిధాన మెఱింగి
యంగచేష్టాదోష మపనయించి
పవనజయవ్యాప్తిభావంబు సమకూర్చి
ముఖవికాసారూఢి మొనయఁజేసి