పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విజయవిలాసము

59


తే.గీ. రాభరణమును శోకవిరాళి మేఘ
      రంజి గుజ్జరి పంతువరాళి నాట
      జౌళి దేశాక్షి తోడివరాశి శ్రీవ
      రాళి హెజ్జజ్జ కేదార గౌళిపాడి. 96

తే.గీ. రీతిగౌళయు నీలాంబరియును ఘనము
      దనరు హంవీరనాటయునని నపుంస
      కములు ముప్పదిరెండు రాగములు మఱియు
      దేవ మలహరి సాహరి రేవగుప్తి. 97

తే.గీ. మాళవశ్రీయు సాకొండు మలహరియును
      కోనమలహరి నానైదు గూర్చిపంతు
      లాదిగాఁ గల మిశ్రంబు లన్నిమదికి
      నరిదిగన్పట్ట వినికి సేయంగఁ దెలిసి. 98

  సీ. గానంబునకుఁ బ్రతి గానమెందునఁ జతు
                ర్దశరాగదోషముల్ రహిని విడిచి
      సరవి ముప్పదిరెండు సంచారము లెఱింగి
                పదునార్గు మూర్చనల్ పరిహరించి
      దైవతషడ్జ గాంధార నిషాద పం
                చమమధ్యమ ఋషభస్వరగణముల
      క్రమముతో మంద్రమధ్యమ తారకంబుల
                మెఱయింపుచును శత్రుమిత్రరాగ

   గీ. విధములను వేళలను జతుర్విధ సులక్ష
      ణములు భరతము ఛందః క్రమమును దెలిసి
      పొసఁగఁ జంఛత్పుటము చాచి పుటముఖముల
      మేర నూటొక్క తాళంబు వేఱుపఱచి. 99

   సీ. ఘుమఘుమ మధుర నిర్ఘోషంబు రాణింప
                ననురాగమున మైత్రు లనుసరింప
       స్థాయీక్రమగ్రామ సరణి నిరూపించి
                ఘనదేశ్య శుద్ధ వైఖరి నటించి
       సమయోచితప్రాణ సంవిధాన మెఱింగి
                యంగచేష్టా దోష మపనయించి
       పవనజయవ్యాప్తి భావంబు సమకూర్చి
                ముఖ వికాసా రూఢి మొనయఁ జేసి