పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

52 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

వెలవెలు మోదుగమొగ్గచాయ నిగ్గెడి కురువంపు మొనవాడి గోరంట నొత్త లత్తుకకెంపు నెరసిన యలతి గాయమ్ములు మాయుటకుఁ దీఱిచిన తమ్మిమొగడ లందపు గంధపుపట్టెల హరువులును, చెవులుకుం జవులనించు ముత్యాలయొంటుల కమరిన మగఱాల మురువులును, కెమ్మోవుల పచ్చిగంటుమాటుటకు వహణించిన రవిక సరవిమణుచు మడుపులు సగము మునిపంట గొఱికి నెక్కుటెక్కులును చదరు వదరుల పిక్కలును నిడురలేమిం దేలగిలు కడకన్నులం గనుపట్టు కట్టెఱ్ఱ మఱుంగుపరచుటకు ఘటిియించిన చలువ కలువ విరిబంతులు హత్తించు దత్తులును యెదురవారలు బలిమి వళుకులు వైచి పంతముల కొలారిక లంపెడి జిత్తులును చంపలజాఱుసిగల కులీశముల ముళ్ళ నావరించిన కత్తర వరుస పూవుటెత్తులపైని బొమ లఱ నిక్క గట్టిన జిలుగు కురుమాలదంపు దసిలీక సీదురుమాలుముచ్చుంగుల బురుసాకుచ్చురింగులును జంటనేస్తగాండ్రచేతి తిపిరికిన్నెరల టింగుటింగురులును, చౌశీతిబంధపు వ్రాతపని ప్రతిమల చుట్టంచు చందురుకావి దుప్పటి బంగరుచెఱంగుల వలెవాటులును బింకపు నెమ్మేనుల నీటులును బేరజపు టారజపు తందనాల పదమ్ములును వింతవింతలుగాఁ జూపట్టి మీఱ రంగారు బంగారు సింగారపు గొలుసుల దండమానపు పదమ్ములును టెక్కగు చెక్కుల జవ్వాదిమేలు మేలుపట్టీలును నెడనెడ నడుగులు తడబడ తొడలనడుమ తడిబట్ట మేలిపట్టు కీలుకీలును, హోంతకారులపై బడి ముడిగి రెండుమోచేతుల పోటుల గరిబడు రీతులును గర్వాలా పదనవదన ఛూత్కారంబుల గంధసింధురంబుల కైవడులు ననుకరించి సమదండ గజదండ భృంగిదండ యెడుమయోరభృంగి కుడియోరభృంగి భృంగపటలముపై సరపుదండ సింగపుదండ పొదలికదండ యడుగడుగు పొదలికదండ మద్దెలసంచు కుక్కుటపుదండ మొదలుగాఁగల పదిరెండుదండలును; యెడమడుగు పరువడి కుడియడుగుపరువడి కదలుపరువడి దాటడుగుపరువడి కోవుపరువడి యొంటియడుగుకత్తెర సర్పబంధకత్తెర జాగెనకత్తెర పొదలికకత్తెర చిట్టడుగుకత్తెర పావుపావు జోగినపావు మొదలుగాఁ గల పదిరెండు పరువడులును; హరిగతి గజగతి వ్యాఘ్రగతి మహిషగతి జంబుకగతి మర్కటగతి మాఖరగతి హరిణగతి చటకగతి పక్షికది తాండవగతి సరసగతి మొదలుగాఁగల గతులు పదిరెండును; విష్ణుచక్రంబు