పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

1–19] న న్న య భ ట్టు 73 లనియు, కల్యాణపురమును రాజధానిగాజేసికొని పరిపాలించినవారు కల్యాణపుర చాళుక్యులనియుఁ బిలువఁ బడుచుండిరి. కాని వా రి కీ చరితములో సంబంధము లేనందున నావంశములిందుఁ జూపఁబడ లేదు, ౧. కుబ్జ విహావర్గనుఁడు (ఒn_-_3 3} 8演 Φ –– -بی. | | 9. జయ సింహుఁడు I 3. ఇంద్రభట్టారకుఁడు (*- 3ご -سطسطسط) (مط-طۓ(

  • s ご. వి°వర్ధన ఁడు (రెండవ)

ز لا 2 ست- 2 سیاستها) | x నుంగి రయువరాజు (o o 2 سے 2-=) — ۔اسستعع-صلى الله عليه وسلم I | ... జయసింహుఁడుII రావిన్దవ్శనుఁడు(మూడవ) 2. కొక్కిలి (? ഠ - 3) | (2nర-2x o) (2nర) F. విజయాదిత్యుఁడు (నరేంద్ర మృగరాజు) | )عxo- 2 تاۓ( ౧ o , వీషువ నుఁడు (నాల్గవ) £3 Gని CT) | (2 Lలా-లాం 3) | | to so. విజయాదిత్యుఁడు నృపరుద్రుఁడు | (లాంర-2 రలా) ()、3, విష్ణువర్ధనుఁడ (కలివిష్ణవర్ధనుడు) (ఆయిదవ) | (σ రF)