పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

74 ఆ ం ధ3 క పి త ర 0 గి బ్ ෆ3 | | | గుణK విజి వికి మాది యుద్ధమల్లుఁడు యాదిత్యుఁడు త్యుఁడు {ూXo-ూF 9 j | ౧ర. చాళుక్య భీముఁడు ౧ూ, తాభరాజు (మొదటి | | రాగా-9–F౧రా |-F97?) | –93), యుద్ధమల్లఁడు ౧. విజయా (కొల్లభిXండ) ౧F. వికమా | (F-22-5-33) దిత్యుఁడు దిత్యుఁడు | | (కాగాP) -9X--92) భాదప రాజను నామూ ంత i ?نک: کpX eر విజయాదిత్యుడు. | చాళుక్య .(ليس 92ے అమ్మరాజ విష్ణు =-تCD٤ వర్ధనుఁడు (ఆజవ) భీముఁడు (రెండవ) )t( (F3 ర-కార శిلاجوسop--r-ع) | i | | ౧2 బేటు విజ లిం, ఖీ యుఁడు .అర. దానార్ణ అ3, అమ్మరాజ విజయా యాదిత్యుఁడు ?-ു.) వుఁడు దిత్యుఁడు (Fరt-F-20) (~20 | 23-ع; 1–— -9)f. శక్తివర్మ -ستارگ విమలాదిత్యుఁడు COOO-OOOO భార్య కుందవదేవి ! (റoററ-റoഴ്ച) 27, రాజరాజు : విజయాదిత్యుడు (భారత కృతిపతి) (విన్నకోట పెద్దన భార్య అమ్మంగదేవి చారిత్రమునుజూ | (1022–1063) డుఁడు. ) రాజేంద్రచోడుఁడు (ులాశ్వత్తుంK చోడ దేవుఁడు; | - - | | | | T | | তে 423তre ముమ్మడి వీర విక్రమ aు ఆ"నే రాజేంద్ర చొ*డుఁడు చోడుఁడు చో*డxంAు చోడుఁడు.