పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

I-6 న న్న య భ ట్టు 2 | మ7గా బెంచియుఁగుదించియు గొర్తభావములను జేర్చియుఁ గొన్ని విషయములను విడచియు యధే గ్ఛగా నాంద్రీకరణమును సాగించి నాఁడు, చదువువారికిది యాపాం రీs bణ పువలెఁ గన్పట్టక స్వతంత్రక చ నమువలెc జూపట్టుచుండును. సంస్కృత భారతమందలి కొన్ని కథల నీతఁ డాంద్రీకరింపలేదు. రాజసూయయాగసందర్భమున భీష్మునిచే ననుజ్ఞా తుఁడై ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుని బూజించినపుడు శిశుపాలుఁడనిన వాక్య ములు సంస్కృతభారతమున ముప్పది శ్లోకములలో నున్నవి వాని నెని మిది పద్యములలో నన్నయ యాంద్రీకరించినాఁడు. ఈతని యాంద్రీక కరణ విధౌనవును స్థాలీపులాక న్యాయమునఁ జూపనెంచి యా శ్లోకము లను నా పద్యయుల సికింద నిచ్చుచున్నాrడను.

  • సాంను మర్ధతి వార్రేయ &ష్ట త్స్విహమహాత్కసు

మహీ-ుపతిషు కొరివ్యజ్ఞవల్ పార్ధివాణావ్. ○ నాయం యు_క్తస్సమాచారిః పాండ వేషు మూత్కసు యత్కా-మా త్పుండరీ శాక్షం పాండవార్చితవా నసి لا تثبي బాలా యూయం సజానీధ్వం ధ్మస్పూజ్ హి- పాండవాః eయం చ છે ృశ్యతిక్రాంలో హ్యాపగే యోళ్పిదగ్సనః シ త్వాదృశ్లో ధ్కయుక్తోహి కుర్వాణః ప్రియ కావ్యయా భవ త్యభ్యధికం భీష్మ లోకే ప్వవమత స్సతావ్ ご కథo హ్యరాజా దాశాల్లో వ. ధ్యే స్వమహీక్షి శామ్ ఆ ర డా వు గ తి తూ యు యుషాభి రిNకః Y ఆశేషా మస్య ဒီ့ છે ίφ వసుదేవే ಸ್ಥಿತೆ వృద్ధే కథ వ్పుతి తత్సతః سته అథవా వాసుదేవొపి పియకా హెను వృత్తవాన్ దుపడే తిష్ఠతి కథం మాధవోర్హతి పూజనమ్ 2. ఆచాక్యం మ-్యసే ఎన్ద మథవా కురునందన ! ద్రోణే తిష్టతి వాయం కస్మా దర్పితవానసి లా