పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

22 ఆ ం ధ్ర క వి క ర 0 గి జీ బుః్వజ నూన్య సే ఎన్ద నుథవా క్ష రునందన పాయ తే వృక్రే ξ ώο కృష్ణార్పిత _స్త్రయా భీమ్మే శాంత నివే రాన్ స్థితే పురస్పత్తమే స్వచ్ఛందమృత్యు కే రాజన్ కథం కృష్ణోర్పిత _స్త్వయా అశ్వథామ్ని ಸ್ಥಿತೆ |్చ"రే స్వశాస్రవిశారదే కథం కృష్ణ _స్త్వయా రాజ న్నర్సితః కురునందన• • దుర్యోధ చ రాజేంద్రదే ಸ್ಥಿತೆ పురుషస_త్తమే కృపేచ భా శ్రాచాళ్యే కథం కృష్ణ _స్త్రయాగ్ఫితః దుమం కి పురుషా చ్యా మతక్రమ్య శ్వోయార్చితః భీష్మ కే చైవ దుర్జే పాండవ త్కృత క్షణే § 8– s్మ اخت=- ح گمح నృపెచ రుక్మిణి ಸೆಪ್ಟೆ హ్యెకల వ్యేతదైవ చ శల్యే మద్రాథిపే కైవ కథం కృష్ణ స్త్వయార్సితః ఆయం చ సర్వరాబ్లాం వై బe శ్లాఘీ ముహశీ బలః רwר - به نام జావుదగ్న Š స్యదయి 3 శ్ళిస్యో విప్య భారత యే వాత్మబల మాశిశ్య రాజానో యుధినిర్జితాః తం చ కర్ణ మతికమ్య కథం కృష్ణ స్త్వయార్పితః నైవ ఋత్వి జ్న చాచార్యో న రాజా మధుసూదన ఆర్చితశ్చ కురుశేష్ట కి మిన్య త్ర్సియ కావ్యయా ఆథ వాధ్యగ్సినీయోయం యుప్తాకం మధుసూదన: కిం రాజభి గిహాన్సీ తై రవమావాయు భారత వయంతు నభయా "స్య కౌంతేయస్య మహాత్మనః పయచ్ఛామః కరాకా సర్వేనలోభా వ్నచ సాంత్వనాత్ ఆన్య ధ్కపవృత్తస్య పావశ్వం చిక్వీశః కరా నస్సె పయచ్ఛామః సోమ మస్కా న్నయన్యతే కి మన్య దవమానాబ్ది యదేనం రాజసంసది ఆప్రాప్తలకణం కృష్ణ ముర్రే డౌగ్ఫితవానసి ുത്ത് క్కా ఆణ جي پی 0ده ఆకస్కా ద్ధ పుత్ర్య ధర్మాళ్మేతి యశోగతం కొ* పి- ధర్మచ్యతే పూజా మేవం యుక్తాం నియోజయేల్ Ο Ο O O ().9 © B cつ ご © X. Öko r)2 d)లా OF .9.9)