పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

20 ఆ O ధ్ర క వి త ర ం గి కి ఉ. వేయి విధంబులందుఁ బదివేవురు పెద్దలు సుపబంధనుల్ పాయక చెప్పిరట్ల రసబంధుభావభవాభి గావు ధౌ Tరేయులు శబ్దశాసనవ రేణ్యులునాఁగ బశస్తికెక్కిరే యే యెడ నన్ని పార్యగతి నిద్ధర నట్టి మహాత్ముఁ గొల్సెడ కౌ. .t_ విక్రమార్కచరిత్ర ک؟ - 2 کا دe سب۔ చ. పకృతి యుగంబుదీర్పు మునివర్యులకున్సముడై నపుణ్యుని న్వికృతికి శిక గాఁగ బదవిద్యరచించినవాని నcధ్రవా క్ర్పక టక విశ్వకల్పతరు రాజముబీజము స్వవాక్యశా సకబిరుదాంక నన్నన విచక్షణచంద్రు నమస్కరించెదకా, గీ, పాణివర్ణక త్యగ భవ్యవామ సరిభ్రపరు పామహాన్మహత్ స్థిర మయాంధ్ర వాగ్ధగత-_ర్త భూక వివాగ్విసెలెc జా (గి Uమొు క్కె-ద నలశబ్దశాసనునకు, - అపశోణల పిండితుఁడు - కాళిందీకన్యకా పనీణ య ఏు, கி. ధార జెలంగినిత్యపరితర్పిత రాజరసజ్ఞ మై యసా ధాగిణ భారతాదృత పదములుమించి నిరంతర కణా ధార మహాశుహత్వ సహితంబగు నన్నయభట్టు భారితీ సారసుధారి సంబు బుధసం స్త్రవనీయము గాక యుండు సె. -చదలనివాడ - మల్లయ్య క, ఆ భారతపర్వశ్రయ బూభారతవర్ష మెల్ల సె ఱుఁ K"దేనుఁగున క్షా" శ్రీభారతి గతిఁ జెప్పిన నాభావకు (భరతం) డని తలంతు నన్నయభట్టన్, -కొఱవి గోపరాజ కవి భో ద తా ౦ డ్రీ క ర కణ వి ధా న ము. నన్నయభ్మ సంస్కృత భారతమును మక్కి-కి ముక్కి-7గా నాంద్రీ కరింప లేదు. ఆందలి భావముల సవగతముచేసికొని, సందర్భానుసార