పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ö选, ಕೋ gs ನ ನ್ಜು ಯಿ ಭ ಜ್ಜು 19 ఆదరణీయ సారవివిథ్యాగతిస్ఫురణంబు గల్లి య స్టాదశపర్వనిర్వహణసంభృత మై పెను పొందియుండ నం దాదిఁ దొడంగి మూఁడు కృతు లాంధ్రకవిత్వ విశారదుండు వి ద్యాదయితుం డొనా ర్చె మహీతాత్మఁడు నన్నయభట్టు దకతన్, - తిక్కన సోమయాజి. ఉన్న తగోతసంభవము నూర్జితసత్త్వము భదజాతిసం పన్నము నుద్ధతాన్యవరిభావిమదోత్క-టముకా నరేందపూ జోన్నయు నోచితంబు నయి యొప్పెడు నన్నయభట్టకుంజరం బెన్న నిరంకుశోక్తిగతి నెందును గ్రాలుట సన్నుతించెదన్. —ఎక్జా (పెగ్గడ, నెట్టుకొని కొల్లు నన్నయ భట్టాళోపాధ్యాయసార్వ భౌమునిఁ గవితౌ పట్టాభిషిక్తు భారత ఫుట్టోల్లంఘనపటిష్ణు 7గాఢపతిభుకా, -శ్రీనాథుఁడు, సారకథాసుధారసమజస్రము నాగభపూరితంబు గా 之す*8CK గోలుచుకా జనులు హరి సాంబుధిఁ దేలునట్లు గా భారతసంహితన్ వునుఁ ది పర్వము లెవ్వఁ డొనర్చె నట్టి వి ద్యారమణీయు నంధకవితాగురు నన్నయభ్బఁ గొల్చెదన్. - మారన. ఇట్టల ముగుమతి భారత ఫ్చుమునకు నడవ యచ్చుఁగట్టినకవితా పట్టాభిషిక్తు నన్నయ ඥා ట్టపాధ్యాయు దలఁచి పరమపీతికా, -పిల్లలమట్టి పినవీరన్న శ్రీనాథుఁడు రచించిన పద్యమును బినవీరన్న రచించిన పద్యము ను నొక్క-పోలిక గా నున్నవి, శ్రీనాథుని గంథములను జదివియుండు టచేఁ బినవీరన్న యిట్టు వాసియుండును.