పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


18 ఆ ం ధ్ర క వి త ర 0 గి జ్ కā. నిండ వునంబు నవ్యనవనీతసమానము పల్కు దాగణా ఖండలశ ప్రతుల్యవు జగన్నుత విప్రులయందు నిక - మి" "లె డును రాజులందు విపరీతము 7గా వున విపుఁ డోపు నొ* పండతి శాంతుఁడయ్య వర పాలుఁడు శాపము గమ్మరింపగన్, నహ్యనాఢ్యః సఖాఢ్యస్య నావిద్వా న్విదుష స్సఖా నశూరస్య సఖాక్షీభః సఖి పూర్వం కిమిష్యతే| నాళోతి యః శోతియస్య నారథీ రథిన స్సఖా సామ్యార్థి సఖ్యం భవతి వైషమ్యా న్నొపపద్యతే చ, ధనపతిలో దరిదునకుఁ ద_త్త్వవిదుం డగు వానిలో డ మూ ునకుఁ బశాఁతులోడఁ గడగూరునకున్ ర్మన్గూరు తొ^డ #y రునకు వరూథితో*డ నవరూథికి సజ్జనులోడఁ గష్ట దు నునకు నెవిధంబునను సఖ్యము దా Sగా డఁగూడ నేర్చునే ! క, సమశీల శస్త్రతయుతులకు సముధనవంతిులకు సవ సుచారితులకుం దమలో సఖ్యమును వివా హవు నగుc గా క్ర గునె రెండు నసమూనులకున్. నన్నయ కవ్విము న 'నిరంకుశాః కవయ ః’ అను సూక్తిచేఁ దప్ప సాధువులు కాని పయోగము లచ్చటచ్చట గలవు. ఇట్టి పయో గములు తిక్క-న శ్రీనా భాది మహా కవుల కావ్యములలో గూడనున్నవి. వైయాకరిణులు వానికి గతి కల్పించుకొనవలసినదే కాని యవి దోష వులని పరిహరింపరాదు. 'ప్రయోగ శిరణమ్ వ్యాకరణవ్' నన్నయభట్టును నుతించిన కవులు, నన్నయభట్టు కవిత్వ మందలి గొప్పదనమును నామాటలలో "దెల్పుటకం ర్చె సుపసిద్ధపండితకవు లాగనినిగూర్చి చెప్పిన పద్యములఁ గొన్నిటి నిట ను దాహరించుట యుక్తవుని యెంచి యట్లు చేయుచు tory న్నౌఁడను