పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/263

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

252 ఆ ం ధ క వి త ర 0 గి జీ వాలో లోల్ల సిత్సాజన్యాది మహాగు జైక వసతి శీకోనపోతః కృత్రీ జిత్వాయ స్త్రీఃలింగ్ల వల్లభమహో రాజేంద్రచోడాయ వైప్రాదా దుర్జయ వంశ రాజ తిలక్ష 3 శ్రాలిఁ గ గజ్జద్విపాకా ΙΙ 2 ιι యః కులోత్తుంగ చోడస్య కారుణ్యే నాలభ ద్విభుః వెంగ్లీంద్రనా వు దే యంచ జేంగీ గాను సహస్రకం IIలా తస్య జ్యేష్ణోమహా తేజా రాజరాజనృపోత్తమః తత్పుత్ర్య పోతభూపాల శృత్రుహంత్తా భవద్భవిF! పుతౌ తస్యయశోధనప్య సుమతేః పోతస్య చూడామణే రూృప.... .... వద్సుయాన్వయవ తాం శ9 రాజరాజాధిపః తొజ్జ.రిలో... యే ష్వవధికి కి క్రూ గారినిర్ధారణ స్తోశ్చపరాక్రమో వితను తే కీర్త్యానమో ఫూర్వీ మ్కు దా |౧ం ن مع قصص లష్కీరివప్రియతమా ... .... వశశ్వదుర గాధిప భూషణస్య పెద్దాంబికాస్య ధ గేశ్వ........నిజకులాంబుధి చంద్ర లేఖా జాతః ప్రతాప........ దము ధ్యస్థః శశ్వద్బీ మేశ్వరో హరః కైలాస........ బ్రతిపి మలంజహౌ|౧౧|| శాకాట్టే చంద్రశైలాంబర ఛశిXణి తే మేష సంగ్రాస్తి కాలే. ప్రయాతస్య భీముముక్తత్యర్ధమ్ స్వానుజన్య త్రిభువనగుర వే దీప మాచంద్ర కౌcం దాటెరా మాధిపాయ స్థిరతర మదిశిద్బీ మనాథాయ భక్త్యాశకవర్ష ○○2○ శీకులోత్తంగ్ల Sr; దేవక విజయ ర్యా సంవత్స ౧ 2 శ్రాహివిష్ణువు సంక్రాన్షినిమిత్తముని శ్రీమన్మహామండలేశ్వర కొనక వాడి భీమయ తనతమ్మణ్ణు వోతయకు ధర్మార్తముగా శీ)్యమేశ్వర మహా దేవరకుం బెట్టిన ఆఖజ్ఞవర్తి లోహదణ్ణుది o కి బోలు నలువరుం బూబ్ధుగా రెణ్ణపు నడపున ముదువన నావని వసమునం ಪಟ್ಟಿಸ ఇనుప ఎడ్లు Xం జ్ఞకి నిత్యపడి గొలవంగల త్రిభువనాంక్కు-శనేతిమాన ౧. లికితసూరాచార్యాణాం ౧3_3 సంఖ్య గల శాసనములో, తికళింగాధిపతియైన చోడ గంగు నొద్ద మంత్రిగా నుండిన కాయస్థఁడగు రేచన దామో రావు భీమేశ్వరున క ఖండదీపము నేర్పాటుచేసినట్లు చెప్పఁబడి యున్నది.