పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/262

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

గణి శశకర వో మేందుభిః పుణ్య కృ డ్డా కామనివాసి నే భ గవతే దీపం بسته خمة .A هي Gr یه جون ప్రదీపడ్యతికి భీమేశాయ సచి క్రే డా5నునది సౌ (ੳਂਦਾ డఖజ్వలం گسے گی. శ్రీమాన్ రేచన నామధేయ విదిత ప్రత్యకకల్ప ద్రు గుః శకవక్ష ౧ం Bం گیی

  • * *

రాజ్య సంవత్సర B- శ్రాహి. దక్షిణాయన సంక్రాంతిం ద్రిక లిం శ్వ రుని సవిగ్రహి రేచన ఆ ఖండవ_ర్తి దివియ ౧ దీనికి నా చంద్రార్కవు "నెయు సరియించువారు గాంగి బరవున పెద్దియబోయు ూయా:వ యుం 7గా టియాబోయ నావియా వు డ్డియబోయు బదియయు తల రాసిగా నావియ బెరసిన బోలు నల్వురుం బ్యూ గాం ప్రోలబోలనా విభన వస వసున • • - - - - " No. 1153

  • జధాను తి వినయవర్తీత్యాగసత్య ప్రసూతస్థిరతరగుణ లక్షీశ్రక్టరశ్ర నిర్మాణదక్షి నిజవిశదయశః శ్రీ ... --వు కేస్కి న్ని జవంశ వారిధిలసచ్ఫీ శౌ cశ రింసస్థలభాజ ద్వీరర మా రిరCసు రన ఘః శీబుద్ధవర్మానృపః * -------. భుజాసీ ఖడ్గత రిపుస్తోమ .......నీ దానసముద్ర ఇత్యతులిత

бѣ -قسیست ప్రఖ్యాత నామోన్నతః (9) తద్వంశ జేష్వథగుణ వ్రజసంయు తేషు గచ్ఛ + കൾ { കൂ త్స్వనేక ధరణిజన వల్ల భేషు శ్రీకొణ్ణ్యదేసటి రభూ ద్విపు లేషని శీదుర్ఘ యాన్వయ లసద్దృహ రి త్నదీషః (3) కణ్ణవాడివిషయంచ్చ సకొజ్ఞః కోనరాష్ట్ర మలబద్ధలితారికి రాజలాంచ్ఛనస మన్నత మద్య ద్రాజభీము ధరణీశ్వర రత్నాత్ (ర) తస్మాత్ ఖ్యాతవిచార శ్పజాతః పోతస్సులో _త్తమః తస్యాన జో మహా తేజా భీమో భీమపరాక్రమః |x|| రాయః కొజ్జోనఖో గజ్ఞః "క్షేత్ర 3 ప్రౌశిత సులో త్తమః బాజి పశుపతి స్థ ఇత్యాసు స్తనయా స్త్రతః |LI త త్రాసీ న్కహనీరకీర్తి లతి కాక ద్గాల المسه نیاF} تابسته