పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/201

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

188 ఆ ం ధ9 క వి త ర 0 గి జీ నవలంభించిన త: ము యొక్క యవధి యత్యధికాత్యల్ప సంఖ్యాబోధక వుని నా యాభిపాయము. ఈ గ్రంథమును వ్రాయు సందగ్భమున నాకు గలిగిన యనుభవజ్ఞానమునుబట్టి తరమానికు ముప్పది సంవత్సరముల వcతున లెక్కి చుట న్యాయముగా నుండునని నే నభిప్రాయ పడు చున్నాఁడను. నాయభిప్రాయమునకుఁ దోడుపడుచున్న పాశ్చాత్య పండితుల య ప్రాంశముల 逸 "cさ నిచ్చుచున్నాఁడను, +” “In reckoning historically by generations the work; is taken to mean the interval or time between the birth of the parents and that of their children, usually com— puted at thirty years or three generations to a century” Jannes A. H. Murray. “Thus the word is also used of the age or person of a generation usually taken as about thirty years or three generations to a century.’’ Encyclopédia Britanica. మల్లిదేవుని శాసన మాతని ముప్పదియై దేండ్డ వయసువ భౌ, ఫ్ల, ౧౧రం వ సంవత్సరమున వ్రాయబడిన ఫ్లించి యూతని జనన కాలవును దేల్చితరమునకు ముప్పది సంవత్సర నుల వంతున నాయాపురుషుల జనన సంవత్సరములను శా. శ. సంవత్సరిములలో పై వంశమునం దిచ్చి యున్నాఁడను ఈ ప్రకారము చూచినచో నన్నిచోడుఁడు. శా. శ. FXం ప్రాంతమున జన్మించి FFం ప్రాంతమున కుమారసంభవమును రచించి యుండునని తేలినది, ఆనఁ7గా నీతఁడు నన్నయభట్టునకుఁ వయసున గొంచెము చిన్నవాఁడును, నీతని కావ్యము మొహాభౌర తమ కంఠ్చే నాలుగైదేండ్లు తక్కువ వయసుకలదియు నగుచున్నది. శతాబ్దికి మూఁడుతరముల వంతున లెక్కించితి మేని నన్నెచోడుని జననము