పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/202

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

48] న న్ని చో డు ( డు 189 豆° 姿。Fーヨ○ ప్రాంతమయి ఇంచుమించు గా నన్నయభట్టఆ" సము "ళాలికుడగును, -ఈశ్రని కావ్య కన్వ భారతములో సమవయస్కు-కా 8)" Té లగును. గణపతిదేవుఁడు పెలనాఁటి నాక్రమించినది శా. శ. ౧౧రం ప్రాంతమనియు, నాతక- మే యీ శాపనను వ్రాయబడెనని తలంచుట సమంజస కు కాదని యుఁ గొంచ ఆతినుచు న్నారు. కాని లయిది యొక లెక్కింపుఁగి క యభ్యంతరము కాదు. Kణపతి దేవుని పేరు దాహరింపఁ బడిన శాసనములు వెలనాఁటిలోను గమ్మరాష్ట్రములోను శా. శ. ౧౧రం మొదలుకొని కానవచ్చుచున్నవి. అది గాక యినాశాసనము గణపతి వెలనాఁటి యాక్రమణమునకుఁ :۵ دم دهک د - ox సంవత్సర ముల కని తలంచినచో మల్లి దేవు.వివయసు ఆ కాలమునకు xం ఏండ్లు డునని లేలCపవచ్చును. ఇవియన్నియు సూహలు యుక్తులు నే "కాని యూధార సహీ తవులయినవి కావు, ప యి డి తు ల య భి ప్రా య పు లు బ్ర. శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రీగా రీసందర్భమున శా. శ. ౧.3.9౧ సంవత్సగపు శాసనము నొకదాని నుదాహరించి (ఓరియంటల్ లైబ్రరిలోని శాసనముల వాల్యం గా పుట 29) యిది పెద చెఱ కూరి గ్రామములోనే ఆ గామకరణం నోరి కృష్ణయ్య గారి యింట్లో నున్న తానుశాసన వనియు, నాశాసనక_ర్త మల్లిదేవుఁడనియు, గణ పతిదేవుఁడు చనిపోయిన తరువాత వ్రాయలబడిన దగుటచే నిం దాతని "పేరు దాహరింపఁ బడ లేదనియ3, గణపతి చనిపోయిన తరువాత వా మల్లిదేవుఁడు స్వతంత్రుఁడై తల గెుత్తియుండుననియు, పైనివ్రాసిన