పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/143

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

130 ఆ ం ధ్ర క వి త ర ం గి డ 54جیے తస్య శీమా - హిమకన కరప్రస్ఫురితీ-్పర్తిగా శె రాసీ త్సూనుః సకలవిదుషా మంచితాః కం చెనార్యః యం మన్యంతే యు మరిగణాః కామధేనుం కవీంద్రాః క్రీడా నామం పరమసుహృదో జీవితం బంధువర్గాః తస్మాత్కజో మహాత్కా సమజని శౌచాంజనేయ ఇతి విదితః ప్రజ్ఞాజితవాచస్పతి రిక లంకో శుక నామాత్యః| తస్య చ సుధక్కపత్యా గుణశాలిన్యాశ్చ సా వెు "శ్రాంబాయూ: ఆభ వ దనుతేజ గదుపకరణో నా గాయణ స్త్ర నియా ః| యః సంస్కృత కార్ణాటప్రాకృత పైశాచికాంధ్రభాషాసు! 26 سیسالگకవిరాజశేఖర ఇతి ప్రధితః సుకవిత్వవిభ వేనil &్స * ՆիՀՇ, 司一 ജ് ഇൻ 5. కవీ న్కనీషా లవదుర్విద్భ మనోహ-రాభి ర్నిజసూ _క్తిర్యకి క్వున్న గర్వాన్పటుభిర్బిభ్పర్తిన్ కవీభవజాంకుశనా ముసార్ధిమ్| తస్మై సకలజగదభి గుణశాలి నే! సరస్వతీకర్ణావతంసా యాష్ణా దశావధారణ చకవ ర్తినే నన్ని నారాయణాయ భవద్విషయే | నంద మపూజ్జినామగ్రా సెూగ్రహారీకృశ్య సోమగ్రహణనిమిత్తే ధారాపూ ర్వక ముస్మాభి! స్సర్వకర పరిహారేణl దత్త ఇతి విదిత మస్తువః ఆస్యసీ వూనః| పూర్వతః ఇయ్యూరి యుం! బిల్లెము పెద్దపూణ్ణియు నెరపుల యుol బొల గరుసున పల్లవున కొండియగుంట నడువుసీమా ఆగ్నేయ తః ఇయ్యూరియం 1 బిల్లెము పెద్దపూణ్ణియు ! నెరపుల యుం బొలగ రుసున ముయ్యలికుట్రుసీమా దక్షీణతః ఇయ్యూరియు 1 నెరపులయం బొలగరుసున తాడ్ల తేవసీమా నైృతితః ఇయ్యూరియు నెరపులయు మందరమునయుం! బొలగరుసున ముయ్యలికుటుసీమా పశ్చిమతః ! ఇయ్యూరియు! ముందరి మునయు! తుడకులకితియుం బొలగరుసున చు య్యలికుటుసీమా! వాయవ్యతః ఇయ్యూరియు దడకు శీతియుం బిల్లె