పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

1–33) నొ రా య ప్రై భ 学 i29 సంగక, తి క్ష్సీ తితలం కు పితా రివర్తే మార్టేవ టేువ నంు శాలిని మూవ వేన ప్రీతాః ప్రజా నిజపవిత్రచ గిత్రలో మై مینامه ప్రతౌలయ ౧తి కలి కాలకలంక పంకమ్| స"శ్రణ కులం 5 లా గవుపగ్ర జూ నేన క్వుకా దియం

  • o C. x 2N వ % * 9 దీనానాథజనార్షితానివహ శ్యాగేన లక్కీ స్థగాం,

సంపూర్ణామలచందికా విశదయ కీర్త్యా జగద్గీతయా యో దిక్చక్ర మలంకరోతి సుతరాe చాల్యు చూడామణి . ኧ యస్య స్ఫా భుజాకృపాణ దళితా రాతిభకుంభస్థల ప్రోన్మక్తామలకృత్తమా_క్తిక చయా స్సంగ్రామ రంగాంతరే ధత్తే వీరరసక్రియాభి నయనప్రస్తావనాలకి తాం వీర శ్రీ చితాంజలి ప్రవిపగ తు పో పహా శియ వ్, పిత్ర" ర్వఁశగురూ బభూవతు రలం యస్య స్ఫుక తేజసౌ సూర్యాచంద్రమసౌ నిరస్తతమసౌ దేవా జ గచ్చకుమీ దంష్ట్రాకోటిసన్భుతాఖిల న హీ- చ కిం మహత్కీ డయా విష్ణో రాతివరాహరూప వు 5 వ :్యచ్ఛాస నె లాcఛ మ్, స సర్వలొకాశ్రయ శ్రీవిష్ణువన ఎ హశీ రాజాధి రాబో రాజ ప" మేశ్వర ! పరమభట్టారక ! పరము మాహేశ్వ ! పగ ము (ಬರ್ಮಣ$ಃ! శ్రీరాజరాజ దేవో రేడేఱుల నడిమివిషయని నాసినొ* రాష్ట్రకూట ప్రముఖాకా కుటుంబిన | సమావూూయ మంతి వురోహిత సేనాపతి యువరాజవైవారిక ప్రఖానసమక మిస్థ మాజ్ఞాపయతి তেওঁক హరీ గోత్రే హరిమూర్తి రాప స్తంబద్విజశేష్ట విభుర్వినీతః సదా పురోడా శపవిత్రవక్తో విద్వా నభూ త-ం చెనసోమయాజీ,