పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

* 90 ఆంధ కవితి ご ○Ag。 —: ఆ లా డ వే మా రెడ్డి : -س ఇతఁడల్లాడ రెడ్డికుమారుడు.తండ్రి వలెనేపరాకమవంతుఁడును 'రాజనీతినిపుణుఁడును బుద్ధిశాలియనై తనతమ్ములు ముగ్గురితో గలసి యుండి యనితల్లినే రాజ్యాధికారిణిగానుంచి యా మెభర్తయైన వీరభ చారెడ్డిచేతి రాజ్యమేలించేననియు గటకము వఱకు ను గల రూవదా జ్యమును న్వాధీనము చేసికొ నెవనియాయి, సీతఁడు శివపూజాధురంధరుఁ డనియు, శీనాథు: డీతనిని బెక్కు-పద్యములలో వర్ణించియున్నాడు. అనితిల్లియు వీరభద్రారెడ్డియు బేరునకుఁ బ్రభువులైనను రాజ్య బార మంతియు సీతని దే. పాండవులవలె సీయన్నదమ్ముల సౌజన్యము శ్లాఘ సీయమైనది. ముఖ్యముగా వీరియైక మత్యమువలన তো তা তে ত্ৰে 2; మహేంద్రవరరాజ్యము వీరి చేతులనుండి జాడ్లీ హో లేదు, వేమా రెడ్డిని వర్ణించిన పద్యములు చాలక లవు. గ్రంథ విస్తగభీతి నిందీయ లేదు. _ : ఆ •: వేమాగా రెడ్డి భౌర్వ హరీపూ బొంబ : - 靠 লে ○ ఈ వేమారెడ్డికి భాక్యలెందఱో నా రెవరియూష్టు పడుచులో శ్రేలి యదు. శీనాథుడు భీమపురాణ కాశీఖండములలో నీవిషయము నె_త్త లేదు. కాటయ వేముని కుమార్తెయైన హరిహగాంబ యీతని భార్య య నియు, నా మెతిల్లి తల్లాంబిక యనియు నాతల్లాంబిక సారి పగా గ్ర రాయలకు మూర్తెయ వియు శీపభాకర శాస్త్రలుగా యశృంగార శ్రీనాథ మున నూహించి వాసి యున్నారు. వారి యూహ కాధార మీూ వేమూరెడ్డి వాయించిన కోరుమిల్లి శాసనమునందలి యీకింది శ్లోకము. శ్లో, పౌతీం కాటయ వేమయషితిపతేః పుతంచ కాటపభోః డౌహిత్రం చతురవీం హరిహర క్షోణీప శ్రే శ్శాసితుః తన్నా మ్నా విదితాహ్వయాం హరిహరాం బాంచారుమ, గాహయ శ్పాణా వేమమహీశమల్లనృపతి స్సౌమాజ్యలత్మ్యౌసమం. ఈ శౌపనమును అల్లాడ రెడ్డియే వాయించెనని కొందఱనుచున్నారు. కాని యదినిజము కాదు. ఈ శాసనపు రేకులు సీవు కేఁగిన వంట! పాచ్య