పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–23] 8) నా భుఁ డు 89 షవిషయమును గలు వచేరు శాసనమందలి --ర> శ్లోకములు బe יאיר పఱచుచున్నవి. అన్నచోడ దేవుని తండ్రి చోడభక్తీశ్వరుఁడు (కామ గాజు) ఇతఁడన వేమభూపాలుని వియ్యంకుఁడగునో కాదో చెప్పఁజాలము. ఆయినచో నన్నచోడ దేవునకు భీమలింగమువు పోదరుఁడుండవలయును. 一 SS MA AA MMMMS C AAAA AAAAA اساس بسسه ۳۰۲ - ----- ----س-- ۶۰۰ -- شمعی میبانی میسی سی ع ఉన్నచో, సీభీమలింగము బాక్య యన కెవ్లు వక్షుఁ గువూ కె యు, గాటు تمایایی య వేమునకు మెనమూవుకు వూ యు, నల్లాడ రెడ్డికి నత్తగారు నై పీకి سیاست نیسا సే డు వు బంధుత్వమల్లుకొనిపోయి య: , డె సుక్ష దాకా ! య డము లేు ്നു સ્વ مصحي జరిగి నవ ని సెC యము గల్లు నున్నది. రాజ్య కాంక బంధుత్వమును బరిగణింపది ని సమాధానమిను దోఁచుచున్నాది. భక్తి రాజు శాసన ములోఁగాని అన్నచోడఁ దేవుని శాసనములలో ఁ 7గాని భీమలింగము పీరు లేదు. ఈ విషయమున నింకె ను బరిశోధనము చేసి రాజమహేం به سهم عندهم هدفا سمي يسستينيينعينيا چي د حيچ* * ہیبہ= پنجے تمیمrح= ***** جيجو دعم بني يصيبيومبو حميميمجد عهد ****** " దవ పు_రెడ్డ రాజ్య మొప్ప డెనర్తి వలననంత్ర మొందింపఁ బ డెయెనో, వుడ్తో యెతాన్స్ వౌ బ్రెయ్్నంచెదను అల్లాడ రెడ్డియు, నా తని కుమారులును రాజ్యయి చేయుచున్న కాలములో సీయన్నచోడ దేవుఁడు రాజమహేంద్ర వర రాజ్యములో నడుగిడ లేదు. అన్నచోడ దేవునకు సాహాయ్య మొనర్చినది ఫిరోజు ఆనువు హవుదీయ ప్రభువుగాని, ఆంధ్రులచరిత్రము చెప్పినట్లు అల్లా యుద్దీను కాఁడు. ఆన్నచోడ దేవుఁ డల్లాడ రెడ్డిచే నిహతుడయ్యెనని_కొందఱు చరి తకారు లనుచు న్నారు. -గ్ర్చా కౌండమున “ఆన్న దేవేంద్రగర్వసంరంభంబుఁగట్టి سيمبيعيم పెట్టి" అని యాత్రమే యుండుటచే నన్నచోడ దేవుని మరణమున కల్లాడ రెడ్డి కారకుఁడు గాఁడే వెూ ! యుని యనువూ నము కల్లుచున్నది. అల్లాడ రెడ్డి క్రీ. శ. ౧ర 3) వఆకు జీవించియుండెనని కొందఱుచరిత్ర కారులనుచున్నారు. కాని యూతఁడు ౧ర_9E_ ప్రాంతమున నే చని పోయినట్లు కనుపట్టుచున్నది.