పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

8–21 *) నా భుc డు $1 ముహళ దేవరకు ఆసాన శిలా మండపము కర్తించి ప మ గ ణ చే - ఎు. (Ð e.) இடி است. A 岛 می پخصات 蛟 < సి. శిశ క్ష వరుసంబులు ౧ 3 3 ఇ అగు నేటి జయసం ఎ్పక కా_ y -گسست A. ---- به محبیبیسییس جمهای هرمس سمسم مسيسي سماه - " ASAAAAS AAAAM kASAHHAA S AAA S AAAAS -تاسیس ఇు ౧> గాను వారం “སྐ ليم x <్పడుచున్నవి. (A. H. 413: A. R. 42 పై శాస ను ని దాన -- ) مساس ISg; 1 Ջ9 ుచ్చిన వాఁడు కాటయ వే కుచి భృత్యుడు. ఆ తెగు తినా పభువు కు అక, యసుకృతి మున క సి వాయక, కొమగిరి రెడ్డికిచి వారి దేవులకున్ను 守う競ム ごご3 సుకృతమునక ని వా యుట చేత R సన కౌలము エマ・ど3器に『 - احتیاج به ته نحوهم خد اسپانیاییهاییابنمیماقع SATMMMeeMMMMAAA AAAA AAAAAS SSAS SSAS SSAS గొమరగిరి రెడ్డి చనిపోయి యుండు నాయని సంశయము కలుగును. కౌని నూతఁడు తం డియనంతరము వజు జీవించియున్నాఁడు కావ్రువ గా ~ સ્વઃ “سمسه٠سسسسسیميسيحسي__ సంశను మునకుఁ దావులేదు, వారి దేవు లనగా నామగిరెడ్డి జేవులో వేనూ రెడ్డి దేవులో తెలి యు) లేదు. కొమరగికి రెడ్డి దేవులని నిచో నా త్ర నికేఁ బరిణయ వు యు నటు చెప్పవలసియున్నది. S°3うA5で5え83) マで3rs rv్న Cક వైు వల్లు తెలిపెడి యిత రా భారము )ు లభింప లేదు వేమూ రెడ్డి దేవు & "گ عسسسC లని నచో నా మె పే రెవరో తెలియదు. ఆమె కొవ్పు గిరి రెడి తెల్లియైన ட~டெட்తెల్లన్రాన్ఫ్ల్ముయై_యుద్రును. మల్లాంబిక తో _త్తుమూడి శాసనము శా శ. ౧ 333 వ సంవత్సారమునాఁటిది. కావున నాశాసనమునకుఁ బిమ్మట శా. శ. ౧ 33E లో పునఁ నామె చనిపోయి యుండు నేమో తెలియదు. కాలయవేమారెడ్డిబార్యిమైన దొడ్డాంబిక ఎప్పడు గతిం చెనో యదియును దెలియదు. ఇక. నీ చర్చను విడిచి ఆస్తిత్తల్లిశ్రాసనము حساسیتیاس-سسسات کس-سسس నందుఁ గాటయ వేమునిక మారుఁడైన కొమరగిర్తి రెడ్డివిగూర్చి_1 వ్రాసిన ッイー下な- همچنین хr-ттчжян రo-ర = శోకములెలెసెకౌమోర్గ్రిగెడి తనతం: డియెన కాటయ వేవుని o " سامسسه تحت ெ سحس- * بسی యనంతిరమున రాజెక్డామ్ వెహ్ర్ చెస్ చెప్పియుండుటచే సీతఁడు శా. శ. ౧3 3ూ వఆకు జీవించియుండె సనియుc దండ్రి గతించిన