పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

8: , පoකු కవితిరంగిణి సోపి యైన గ్కు నా: మ్ము కుట్రిని లుకూడ గొను రగిగియే యగునుక దా. سياسي マ之osボ 式三"syヘAうで発す。 రుదాహృతమైనది. 3. سستهని కు వూ ;"వు ? శ్పము • కు థేదమునుజూపి: టు క్ర నటుడు ○ o rv ع( వు. వేశా: ఇ ;ుల దువు జేవము వు జూప శ్రే మె బెనా పరn శ్రాలూ- క్రా CÒ 'نیسابھ خت=- تسه o- × في هيي . هة * ~ , ,or -, s ٦يم مو .. ه”ټه س. యుదలి "మః . కుమారగిస్ బట్టి వచ్చిన దె కావచ్చును, కాని וי : ూc గ్గు, ఖో గావు " యు మే వాడుక యున్నట్లు పైనఁ జెప్పిన á*金さ、慈。 మిూలయము s pదున్న ?"3ー:3S 3?}さ దేలీ యుచు నేయు స్నది. 逸、c7ャ=8ですよ念委 S°次めAssoーなc 7R" జే3న * $ Cί

  • "سعيبتيكية هضمهدمة سے تعییدِعمتھ٭-- .سسسسسسسسسسسسسسسس భకును నికి వూ గుడైన కొవు-గ్ కేన్ని సుకృతమునకుగాను త్రాల్ల

.鲇。 一つ*ー-ーニー ്നു - مس - -سس سسساسیسیسیاساس سح"گس-ص : ఏు_క్రైస్తె_గౌము nు విచ్చిన్ప్లే దే క్ర భాసనమును జే నుల , rv్సالسة .* . . -- - هاه --سسسسي నానమ్మ రాజమహె ద్రవ మినందిలి మా- -ండేయన్వామి కీ رع ككخ * rwr వరము ఆ :ు గా మము సే చ్చీస్టైనె ద్. దీనినిబటి శ్లా. శ. ౧ 2 39 -- سيا గాur నాఁటికి కాటయ వేగుఁడును నాతిని భాs్య లిరువు గును జీవించియున్నా

  • s*. _محسیتہییے سے*

يبrيعنتقفم రవుట్లు నిశ \యము. తల్లసానము s3syo-ョベいて下ま 3 STaxoさA5でる య ప > ষ্ট্রে س-انگ ...* .നു سسسسسسسسسسسسگشتاسسسسس سمسم سمسمی بیس۔سمہ‘‘ టికి జీవించి యుం డెనస యే తెలంపవలసి యున్నది. ఈసందర్భమున చాళుక్యభీమవరము さのどき) యీ కింది శాసనమును,ూణే జూడ پیچه جعه بهای نفع వలసియున్నదీ. “సప్తా కాటయ శౌ రే ఇటువంటి కాటమ రెడ్డి వేమూ రెడ్డింగాe Gos నిజభృత్యుడై నకడియo చూచి వేనింగాకు తనకు స్వామియయిన 「S下"é)よ5○ రెడ్డి వేమూరెడ్డి గారి కొమూర్తుఁడు కొమరగిరి రెడ్డిగారికిన్ని వారి దేవుల ー午ー*ー一ー-エaー。 يجيا కున్ను ఆశయ స్తుకృతమ్రానట్టగ్రాను దాహ్రామ శీభీమేశ్వర