పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

53 ఆంధి)కి పితరంగిణి వునా కు తెనాఫా కాకి డి యని తల్లియని X ٹکساس۔ ౧r్న خش ۔ سے ബങ്ങ گیرد. برای تعیین تحت • ox cచి, యల్లా: పెడ్లీ తన కెడవ కొడ లై న ఝూమేయం దే రాజ్చాద్ధి ഷ് థా F్న سیمس - ع " ، : * : -ఝు : , Sు 3 కి ము. అనితల్లి జ: ని బొజ్గా ఒక యష్ యు నా మె సు 5

్చ

う S Io ٤-بي ヴ3 ఫె వు Oు) న f>ÖÖ 츠 ご క్ర ਕੁ` స సె} ము ポ ઝે. 5 హిం శా. ప9 ! సంఖ్య 53) ఇందు కాలమున్న భాగము శిథిలమై బొయినది. శి; లము కాకుండ వున్న భౌగములో యీ కింది వాక్యములు

  • p

$ فسه " శా کیه A ۶ي 。。。*》 మహే నాల: o ; నో ح عمچے 宗 。 © . مئیجان చ కువూ గిరి భూపాలో జీయూ దాచంద) తాక్షం ౧ || కోటయన్ళ --ర నష్ట్రా పెరుమాణిమసీ-శమౌళి మణిపాతః "క్షయ నరపతి తన యో జీ మొరాదల్గాడభూపతి స్సుచిరం 1917 ఈ శ్లోకములను బట్టి కాటయ వేమునకుఁ బిమ్మట నాగాత్రని కునూరుఁడైన SC3y-ッ○A5 రాజముచేయుచున్నట్టును అల్లాడ రెడ్డికూడ ఆ Teు:్చ్చు లోనున్నట్లును స్పష్టమగుచున్నది. కాలము తెలిసియున్నచో* కొవుగ గిరి రెడ్డి యొంత విజ5కు జీవించియున్నది, తెలిసియుం గును. అల్లాడ రెడ్డి తిక కోడలికి రాజ్యమువచ్చునను నుగ్గేశముతో గుమారగిరి గెడ్డిని హస్యముగాఁ జంపించెనని యొక వదంతి కలదు. కాని దాని"గా భాగ ములు లేవు. కావున నందు సత్యియి లేదని నిశ్చయింతము. పై సజెప్పిన బాంధవ్యములలో నొక యసంగతమైన విషయము గన్పట్టు చున్నది. లు ఆలాడ రేడియ తగారు, అనవేమారెడ్డికిఁ గువూ గె, కాటయ వేముని گسسه سس سس تحتباسحاقعگسستحساعدگسر భార్యయగ్రు ద్రోడ్డాంబిక, అనపోతారెడ్డికిఁగుమార్తె. కావున వీరిరు వురు నిన్నదము లబిడ్డలు. శతాబ్దం కువూరైమైన యని తెల్లియు