పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

76 ఆంధ)కి వితరంగిణి తన ప్రేస్తత్o_మల్లవర్తమ్లని ద్రానిక్షిస్తావుకరణ మొనర్చి నృసింహపండి ặag: e* . سیاه بید -قم بن ندهند ___۔ ۔ -- ر -- مس------- مسس سس- س -oہr- سا ---صسے తున కొసంగినది. కాని యాగామ మిప్పడు తొ త్తరమూడి యను పేరుతో బొుతనము వారికింద నున్నది. ఈ శాసనమును బట్టి కాటయ یحییم گیت A*_--కాళోు = * عليهم వేమునకు వల్లా-బిక యను ఫౌ యైన్నదనుటకు_సంశయము లేదు. این تصمیب: ببینهایی AA AMMeMMMeeMeeeMAAA AAAA AAASS _ احتیاج جاهمیت بیبرچم "" شیعه صمیمیایی. جیسواحب پنج - میم میبیمه عمده * ***تعمہ: بس یہی سےایسی اجتماتی جی پیچیده క్ష వూ గిరి రెడ్లి ని సింహ-సమ క్షా న Cచి, కాటయ వేవు డే sে గా జ్వా కాగ వును సిగ హించు చున్నందున నందులకు సంతుష్ట N ^ نعم డై కుమారగిరి రాజము హేం. క వరము మొదలుగాఁ గల తూగ్పు డే మును గాటయ వేమున కేచ్చివేసె ని యీ శాసనము చెప్పచున్నది. దీవి వే గాజు హేంద వర రాజ్యమని చెప్పచురు. ఈ రాజ్య వును ,” 2 هم يصية గుమాగిరెడ్డి తిని సోదరి (కాటయవేముబార్య్సి కి గణముగా నిచ్చె な نظام నిని జశుతికి లను కాని యందుల కాధా మ లు હૈં . દૂર ગ્ર తి: "నమైన కాటయ వేమన కిచ్చిన ను, ద సోదరి కిచ్చినను నొక ಟಿ.ಹೊ. ఈ రాజ్యము కాటయ వేమున కెట్టును బూగ్యాము కాదు. ఆ తని కేచి నను నా శ్రుగా కిచ్చినను గుమారగిరి రెడ్డి యిచ్చినది యే. .Co أمأ ఆ ణమనగా వివాహకాలమున నిచ్చినది. కాటయ వేముని వి హె طفية" మావు కుమారగిరిరాజ్య కాలములో నె నది కాదు. అస వేముని కాలము సనో అనపోతా రెడ్డికాముననో జగియుండును కావున గుగూగ గిరి كيفية యిచ్చిన దరణ మని పిచుకొన దు. ఇంత చర్చించినను గుమార్తగిరి Ն- سیس------" -سسسسسسح "سسسسسسسسسسسسسسسسسسس ۹ సోదరి పేరు మల్లాంబికి యో దొడ్లాంబియైూ వు. Sc దెయ లేదు. مسسسسس الكهة این سسسسسسسسسسسسسسسس తొత్తరమూడి శాసనమిస్ మెల్లెరెబిక, కుమారగిరి గెడ్డికి సోదగియని .哆 Co فیسیسی است. చెప్పలేదు చెప్పక పోయినను, దన పట్టిటియూ స్తి నుక వే యొక గామము ను మల్లాంబిక బాస విూ యుc గలిగెననియు, నా కారణా మున వుల్ఫ్గ్వాలిబ్రే కుమారి గిరి రెడ్డి సోదరియనియఁ దం, వను్సను కాని యదిబలవత్తమైన కారణము కాదు భ రసంపాదించిన యూ సి యం گ-سسسات بح----سسسی దాకాలమున రాణుల కట్టి స్వాతంత్ర్వముండెడిదనుట కనేక శాసనా