పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

தி.7 ده عدنو متة (8 న ప్రాకాటమపీ-భుజో గుణగణోదారస్య మూర పట్టో: 3. கி. گسسه ブ ழ் པ་, マ、糸いマ 鬱 పౌతః కాటయ వేమభూమిరమణః శీ వేమపృధ్వీపతే దౌహితిఃపునరన్నప్రోత్రనృపతే స్థాశ్రీశ చూడామణే マー-S ** స్టా నూత్రాజయతి క్షితి చికమవన్ దొడ్డాంబికానందన: أبيس فيعنيد 芭元 一一 - - ب - سیاس= مع مسسب هوب ميج ديسمم به عميمسينما ***** " **محماس కాటయ వేమన్ ట్రా క్షేపభవతి సదయేచ నిష్టమే చ తదా يجعلها خميس صعيه- صم. గజమృపతీనాం చితముక్తాతపత త్రా భవతి. భూపాలాన్నమయన్షజాన్నియమయన్ కాంతాజRC గ్రా వుయున్ భూ చే వాన్ రమయన్నరిన్విరమయన్ మితాణివిశా నయన్ కీ_ంవిభ°మయున్న ఫ్లూస్శమయన్ ధర్మసనూ యూనుయన్. స్టోయం వేము మహీ-ప తిరిగిజయ తే కాట్రావస్తీశాత్మజ \ ూలిEటయవేమస్య _ూ వ్రుల్లాంబికా సతీ فع అశేషగుణ సంపూర్ల_ప్రాతి వత్వధురంధరా - سسسس م - جيهم ، يسم. -Gro حمصنفة రాజదాజమహేువ గావునX గే N*దావరీశ్రీరx o మూర్క-ండేయ శివాల యc పతిహి త్రా మల్లాంబికా ధార్మిక్రా ృత్వాుద్ధసువర్ణగత్నఖచితం బహ్మపతిష్ణాస్త్రదా సతాణ్యధ్వనిచ పపాదిజయతే నేనాస్త్రటాకానిపి శాకే గుణ రామవిశ్వగణి తే కార్తిక్య హేట్టేఖ చే పాదా లె-టయ వేవుయస్య వనిత్తామ్రాల్లాలబ్రిక్షానామతః سس سساسیس-سسس-سس <------------سسساس سحساس بسیاسی -ബ سته గ్రామ3_మల్లవరం_నృసింహవిద్రుప్లే_కాణ్వద్విజా యాదరా ৰে-e చందార్క-ముదర్క-లాలసమితే స్సైళ్వ్యేభోగాష్ట్రకం కోన దే శేగహరోయం భాతిమల్లవరాభిదః చ గ్రూకె কে তম্ভ 嘎 &す వృద్ధగౌతిమ్యాపళ్యే ముక్తీ S උෂි* ఈ శాసనము శా. శ. ౧3 33 నాఁటిది. దానమిచ్చిన గ్రామము て下ー一ュー -ജ്ഞ సోదావరి మండలమర్దేలి యమలాపురము తాలూకాలోవృద్ధగౌతమి" నదీతీర మున ముక్తీశ్వరము నంటియున్న తొ_త్తరమూడి. మల్లాంబిక