పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

Y生 ఆంధ)కి 3ざう○○Arを ఈ శాసనమునంగనితల్లికిఁ దండి కాటయ వేముఁడనియుఁగల్లి దొడ్డాంబికి" యనియు ర9వ శ్లోకముననున్నది. మా ఆకియుఁగాటయ వేముఁడు, ఆనపోతారెడ్డి కల్లుఁడనియు c గుమారగిరి రెడ్డికి స్యాలకు డనియు, 3ూవ శ్లోకి మునందున్నది. కాని ద్రౌడ్డాంబిక యని పోతా t ay=గాreళాt= కా -* రెడ్డికుమార్తె యనిగాని కుమారగిరి రెడ్డికి స్తోద్రరియన్షిగాని చెప్పలేదు. بافت همه اعد جعه محس= محمخصیتیجیبیتی سمجھنسسیس، શ્વા **** متحتیاجع خوبی نامعه احت- - ہفتہ کشتیه مهر مایع عبیهیچ نقعه کعبه سم - مدرس- س- سیسی سیستم میسیسیسی سیستم ماه "" ఈ శాసనము వలన నని తెల్లి తండ్రికాటయ వేముఁడనియుఁ దల్లిదొడ్డాం బిక యచియు స్పష్టపడినది. కాని యీ బొడ్డాంబిక, యసపోతారెడ్డి Cs يَعكسه 钴 تمنع `അഞ്ഞ ASA SSASAS SSAS కుమార్నెయని ధి వము కాలేదు. కాటయ వేమునకు దొడ్డాంబికదప్ప ඞ " " " به مس -بیسی. تشسيسعد یا سیسیدمحمد ***** వేఱు భార్యలు లేరనియు నీ శాసనము ధృవపరచ లే సు క్రాట్రయ వేయి 9 يتحسسسسسسسسسسسه నకు వుల్లాంబిక తల్లా D బికయ ను ముత్తెువు ) భౌ గ•ున్న వూట నా స ご-_?。。。-ー・ーーー تیقیدسہ వము. అందులను శౌసనాధారము లున్నవి. (A. R. 84 of 1915) ~പ_ 下ーーー・ మల్లాంబిక వాయించిన దొ*క శాసనము క్షలదు. ఆ గాసనము వందలి ఎుఖ్యభాగము సీకింద వాయు చున్నాఁడను. దానినితో త్తరమూడి 下ートー శౌ*సన ముందు రు .

  • هل عمسيسيبيسين*

یحیییرمست. مساحت ****۳

  • *=wూ ,డాewసోణి همسسسسسسست همانند سمم به سسسسسسسسسسس محاسمه يعني

“కుమారగిరిభూ పోభూదసపోత విభోస్సుతః జయంతో వాసవ స్యేవ (పద్యుమ్న ఇవశాస్త్రిణః కో Oడవీడు రితీఖ్యాతే పురేత్వా కు లాగి తే. కుమూరగిరి భూ “యం చిరం భూమి వుపాలయత్. తులాపురుషరత్నిస్య శీకుమారగిరే కుత్రg తులాూ రువ ముఖ్యాని ముహ* దానాని యోగాత్రSలోత్" ఆసీద మాత్యరత్నం కాటయ వేమపభుస్తస్య అతి సురగురు భార్గవమతి రతిభార్గవ విజయవిఖ్యాతిః సింహసనే సిధా యూసౌ కుమార గిడె భూ వరం ఆ తేజయన్మహా తేజా శీకృష్ణ ఇవ ధర్మజం కుమారగిరి హనా ఖో యసై విక్రమతోషితః ప్రాదాత్ సాచీభవం రాజమహేందనగరీముఖాం