పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–20] *) నా ఖిుఁ డు 77

  • so حاب ـ سنہ بمي هجي من بيفرة عجوكتتبيلتقيقR تد مسمس همگی تصمیبیستم

భారము లున్నవి. వీది యెమ్రి వ్నవు కొవు- 8 కె డి సోది గ్రీనా వుచి-కా ఫ్రో ఏ امي يصي. * g يتم —& هاهير کنیم రణ వున కే రెండు శాసనములును గూడ దోడు పక్షు 3 లేదు. కువూరగిరి האיורשתו موسسه مسیه يحي چيH on r* ۳- سیاسیحیسم مصمی సోదక్షి, మేన ప్రా పేరుంచికని తలంచుట యొక విధముగా సమంజస ముగుబు వాూ, అవితల్లికి సవ శ్రీక్ష బ్రి) :ు 3ంటి వీూ રૂy 次シ \な交 TE کٹ séo ^^ £2–. . _ عسسب ཡོད་,

भ * «.* هي سجو
  • aaa... - ~14 కాజ -- * ~ *

కంపెఁ దల్లి నూ_స్తి వచ్చినదని చెప్పటయే యుత్తిమమగుట చేతి ను -AAA LLAAA AAAA AAAAS AAAASS ro مسخحے هPr:جه-معجمی ہتr ـہ - A-عمaٹیعتعجب ہستیی. Sలు వ చే ఎ9ు వౌస సము లో c Xు వూa గిరెడ్డి గా ు Eవు పావు వక్షS స్వాలకుఁ @ 4۔امامwسہی. عبة مص- كحديميع ماحص ع8فضد -بخمسعه يدكم يحبيبيدجيتونسي _ - エー=一ててみ、2丁. 二丁下。二 下 「二 二ード سے۔ - م ۔ డనియు, నాతవి భార్య కౌ క్లాంబిక యనియు, నా మెయే తినకుఁ عمجاجیم جابیs prsereع مہبه ایسه مسم مس سسسس--س سه سسسسسس توماس జల్లి యనియు స్పష్టముగాఁ జెప్పే ద్రుడుట చైత్తన్దు, అని తల్లి జనని °っ一“e?-一ーーーー“ーで下ー・ గాక్జాంబయబయు నా మె కుమారగిరి రెడ్డికి సోదరియ నియు నిశ్చయిం تو یہ! به شی చుటయే సముచితము.~ ఆచివాల్లి కలువ చేరు శాసనమున దొడ్డాంబిక தி ఇక వాలగుట లేఖకు నిపొ బౌటస్ యు, శాపనములోఁ గాటయ వేముని ఎలి వో"క్రాంబిక యుండుట చేఁ బూర పాటు న నానావు మే యుని తలితలికిఁ ്ഘറു Co. ^^ wn Nూడ నుపయోగించినాఁడ నియు, ని చట వుల్లాంబికయని ౧యుండవల 33cマ安)35x S"ざち窓)う。でで交) 透A守○透 నాక్యములభింపని దే, భాస నా కరములను నాగ్పచేయరాదు ఆవిల్లి భర్తయైన వీరభదా రెడ్డి سست تخ- س శం డి యల్లా గభూః న్వాము దోహప-రాయణు గు వైరి నృపతు లని మెడి జల గ్రా నిలో ఫా నిఁగియిన భూమిని శీహక వలె ని యల్లాడభూ క్ష క్షీ యుద్ధరించినాఁడనియు గుత హితచిత్తుఁ డైన యూతఁడు శతు వశమునుండి స్థాప్పించి యానా జ్వాధికా మును గాటయ వేము భూపతి కుమార్తెయైన యని తెల్లి యందుంచినాఁడయుఁ గలు వచేరు శాసనము さoさぎ) ご">2ーゼe- శ్లోకములలోఁజెప్పియంకుటచే,వనితల్లికీ రాజమహేం ద నర రాజ్యము తల్లి మూలముగా నచ్చియున్నదని భౌవింపవలయు 总忍〕 శీనాథ చారి తిమునందుఁ శ్రీ శేశలింగముపంతులుగారు వాసి యు నందే యొక తావున దొడ్డాంబికయనితల్లికి సవతిల్లియనియు, సవతి తల్లినుండి యా రాజ్యమా మెకు సంక్రమించినదనియుఁజెప్పియున్నారు. రాజమహేంద్రవర రాజ్య మని తల్లిడనుట నిశ్చయమే కాని, యది