పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

68 ఆంధ కవితిర oᏑsᎽ గూడ సీకిందిపద్యములలో జెప్పియుండుటచే, సీ' బెండపూడి నావు ఏూయన్న మంతి కాలములోనే వచ్చియుండునని యూహింపఁదగి యున్నది క. సిరి యేలిక యగునరకే 39 নতুত-তত্ত") గర్వసంరంభము మై సరియే పొనరఁగ నితరులు సరియే యరియేటియన్న సచి వాగ్రణికిన్, శా. కాంచీకంకణ తార హారకటక గై వేయభూషా వళుల్ లంచం బిత్తు దూతికాతతికి లీలన్ బె డపూఁడన్న విన్ బంచాస్త్రపముఁ దార తార కవయన్ బార్డిచి g;~ లో పe్సన్ బంచా రామమ లందుఁ బల్వెలపున్ శాథేందుబింబాననల్ N* దావరి వుండలములోఁ దునికి సమినాపమున బెండపూడి యను గామ మున్నది అచ్చట పూర్వమొక గొప్పదుర్గ ముం డెడిదఁట. దానిచిహ్నము లిపుడు నున్నవి. ఈ గుగ్గనును పాధి చినట్లు కొందఱు రాజుల చరితములలో జరితకారులు లిఖించియున్నారు. ఈయన్న మంతియో యీతనియన్నయైన లింగము.తియో రెడ్లపగి పాలన మ న సిబెుడపూడి దుర్గ పరిపాలకులుగా నియమింపఁబడుట చేనప్పటినుండియు వీరికి బెండపూడి వారని పేరు వచ్చినదని తలంపవచ్చును. ఈయన్న మంతి దాక్షారామ భీమేశ్వర స్వామియాలయ తూ ర్పద్వారమున గోపురమును స_ప్త గోదావరిలో వు-డపమును గట్టిచి యు ) "డె వ పై పద్యములోఁ దెల పఁబడినది. ఈ విషయములను దెలు ప) శాసనమొకటి రూయాలయమునందున్న దాని సీకింద, వాయుచున్నాఁ డను. ఈ శాసనము క్రీ. శ. ౧ర9ూ వ సంవత్సిరమునాఁటిది. దీనిని బట్టి భీమేశ్వరపురాణ" మాపిమ్మట ౧ర3ం సంవత్సరపాంతమున వాయఁబడినదని తలంపవలసియున్నది.