పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శీ నా• థుఁ డు 67 పైప గ్యములలో గాగిక్షవును గంట వును Xూడఁ జెప్పియుండు టచే శీనాథుని కాలమున నీరె డు ను వాడుక లో నున్న ట్లూ హీంపఁదగి యున్నది ఈపద్యము గోఁ జెప్పఁబడిన అహమ్మగు సేను, బహుమనీ రాజులవంశములోని వాఁడైన, అహమ్మదు షాహా ఇల్లి యని తోఁచుచు న్నది ఇ కండు కీ. శ. ౧ర99 మొదలు ౧ర 32 వఱకు రాజ్యము చేసిన వాఁడు همبسته కృతికమైన యవ్నను తిచేసిన దానములను శీనా పఁడీ కీంది పదములో వంచియున్నా డు. - *. సీ రాజము హేు ది గుగ్గునఁ గావించె *} ఫీ : భ దునకుఁ బాకార శేఖ * 3) = 53--> -౧ డేయనీలకంప, మోు నా మేళు:దమల్లి నానుకి ముగ దివ్యశంభులింగమునకు గి ల్పేంచెఁ শহs గగ్భగృహ యు దక్ష, వాటిక యంచుఁ డ గుణే దువూళికి మొగిలి వా" కిట ధారావు మును రచించె ! బాగ్దశావపసోపు ప్రాంగణమున స_ప్తమినిసి భుసా పానస - కెలనఁ దీగ్చెభవనంబు భీమ య దేవనగర మంతి దేవయ యన్నయామాత్యనరుఁడు. మొట్ట మొదట వీరి గృహనామ మేది గెూ మనకుఁ దెలియదు. భీమేశ్వరపు గాణా మున శీ) నాథుఁడు కాశ్యపగోతులని రూరంభించినాఁ డే కాని యి - టి పేు చెప్పలేదు. ఆ రేణు గామగు నగహారముగాఁ గైకొనిన యన్నమ కి మొదలుగా నాతవివ శీయులను ఆరియేటి వారి ని శీనాథుఁడు చెప్పే యున్నాఁడు. భీమేశ్వరఫరాణకృపతియైన ఆన్నమంతిని ' అరియేటి వారనియు, బెండపూడి" వారిసియు