పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

à-1 8] *) Rr* #íoc as #9 (గ. హెం, శా. సం. ర సంఖ్య ౧ 35 m) అ_స్తి పశస్త్రమతి గల్లయ వేనుభూ హా రాజ్యోన్న హో జగతి రాజమహేందపుర్వాం మంత్) 家r→ తో స్వమతి: సా డేవ వుండ్రీ ది వ S ,& 。它 S ఫ్ యా జయతి ੇ 5 యఅన్న మంతి) 1n! శా కేపష్క_రి బాణపుశ (గణి కే సంవత్స కే కీలకే కారైక్వాల శనివాస రేసు క్ప રંકા బా క్షా సామజ భీమలింగప) తః #) _ప్తసోదాతి శే ੋਹੌਰ `-$) سنة so + "; స్కో حكمج لة ما با اسم : بی گند یاسر సో గుడ్డపం పవు : షాr* :వ మ్యం శిలాన్మితం 으의 ద్వాదశ సంఖ్యా 3 3ごマ బహిన్ద్వార మొండ పే మా న్ రకు తు భీమే శోయం శీచేవ యయన్న సచివ మాకల్పం 131 ఈ శాసనరచయిత శీనాథుఁడై rయ 0 : ను . గుగా టూ కు వుండలమందలి గాపట్ల తాలూకా ఉప్పటూగులో ను s్న బెండపూడి వారు వీరినంశీయులే యని కోన వెంకటరాయశగ్మ గారు ' ఆంధ్ర వాణి' పత్రికలో వాసియున్నారు. కానియందు, సత్యము లేదు. ఆబెండపూడివారు యాజ్జ్వవ-్య నియోగి బాహ్మ £90 ox", భా ద్వాజగోత్రులు. శ్రీనాథుని బెండపూడి వారు కాశ్యప గో తులు. ఆప స్తంబసూతులు కావు వ వారికిని వీరికిని సnబంధము RahmanuddinBot (చర్చ) 05:37, 24 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC) جاحاً یہ سب۔ టే దు. యాజ్ఞ్యవల్కు-్యలలో ఆప సంబసూతులు లేరు. 窓め .سسی اسحسی - : X కాశీఖండము : కృతిపతి డేసటి వీకభద్రారెడ్డి. :ఈవీగ భద్రా గెడ్డిని బై న 3 వ నంశవృకములోఁజూపియున్నాఁ Co. *— so مسا డను భీమేశ్వరపు రాణ కృతిపతి యగు బెండపూడి యన్నయామా త్యుఁ డీవీరభ దా రెడ్డి మొద నే వుం, తిXనుండెను. ఇతఁడు పె గెండవ ساسانه بسته ○ Go سمتها వృక ములోఁ జూపిన కాటయ వేమన కల్లుఁడు. రాజమహేంద వర భాద్యము కొండవీటి రెడ్ల కింద నే యుండెడిది. కాటయ వేముఁడు తన బావ నుఱ: ది యైన కుమారగిరి రెడ్డికడ మంత్రిగానుండి రాజ్యభారమును దక్కగాఁ న్విహించినందులకు మెచ్చి రాజమహేంద వర రాజ్యమును ు మారగిరి టూతనికిచ్చి వైచెనని కొందఱును, కాటయ వేముని భార్య