పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

54 Sに姿 js 3)むöCAgる గా వు < και, 5 ざ 窓 ○ ੋ। గ్నీ, コ→ స్పమ దంచిత బహుసుగంధిశాలాధ్య తౌ య) స్ సంబోధించియున్నను, నివియన్నియు నాతఁడు కొC డ వీట నివసించి యున్నా ఁడని నిశ్చయించుట కాధారములు కావు. కు వూ రగిరి రెడ్డి సంతితివిలాస, పియుఁడగుటచే నాతనికి గావలసిన వస్తుసము దాయము నెప్పటిక ప్పడందించుచుండుటకై కొండవీటియం దే ని వసించి యుండె ని ని యుంగీకరించి నను, నా కాలములో సెనిఁగా కుమారగిరి రెడ్డి జీవితకాలములో శీనాథుఁడు హరవిలాసమును రచియిగప లేదనియ. దిప్పయసెట్టి కంచియందు స్థిరనివాస మేర్పరచుకొనిన పిమ్మట వే యది గచితమైనదనియు నిస్సంశయముగా: జెప్పన చ్చును. దేవయసెట్టిజ5 నిమి కీ. శ. ౧33ం పాంతమనియు, సా వాణి సెటి యనంతరము ప్రోలయ వేమారెడ్డి చరము కాలము గొ* సీ దేవయ &み) సెట్టి యూతనిప్రాపకము ను oసా () చే నని గయు, నాత నికు వూ రు c డైన తిప్ప సెట్టి జననము ౧3 2 o , పా oశ్రవునిలము నాయ) పాయము. వూర విలాస తృతీయాశ్వాసాదిని { 6 x S . శ్రీప్వసోపాన స్థాపక వేవుకి తీక్ష సామ్రాజ్య s:

  • . e !

వ్యాపా ముఖ్య ర న్వయ పక ! యలకాధిరాజ ! దేవయతిప్పా !” యని యున్నది నియు, దీనినిబట్టి తిప్పయసెట్టి ప్రోలయ వేముని కాలము లో నే వ్యాపారము చేయుచున్నట్లు స్పష్టమగుచున్నదనియు బ} శి}. an - ey వీరేశలింగము పంతులుగారి యభి పాయము, అది సత్య ಮಹುಸೆನಿ యధము మూతని జనన కాలము కీ. శ. ౧33ం వ సంవత్సరపాంత మగును. శీపంతులుగారి లెక్క-పకారము శీనాథునకు సీతనికి వయో