పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శీ నా భుఁ డు 5 5 عبيه אי: ר ど 〜 -ایسه مس - که به نامه వ్యత్యాసము ముప్పది యై దేండ్లగును. వారియూహ ననుసరించి హర విలాస రచనమునాఁటికి డెబ్బ దేండ్ల ముదుసలి గానున్న తిప్పయపెట్టి 锣 سياسم శీనాథునిఁ జిన్న నాఁటిసఖుఁడని పిలిచినట్లగును. ఇంతవయో వ్యత్యాస rwr 22 g ای న్న వానిని సఖుఁడనుఃు తటస్లింపదు. ' నా ఫుఁడు బాలుఁడయి ثابة యుండునపుడు సఖ్యము కలుగు బ చెత కీ తిప్ప యసెట్టికి శీనాథుఁడు لیج బాలసఖుఁడయ్యెను గాని యు భయు లు ను గౌ లు రయి యుండి నప్పడు బ్రిగిన మె తిచేస్తాఁ గా దు ' స్క్రిచి వాసిప~త్తులు - 8 వయోవ్యత్యాస o 豊 به سیستگ మును సమర్ధింపఁ బూచి 8"కాది యు ది యంగీకcపఁ దగినదిగా నాకు c 色C》 వు లోను డా హరింపఁబడిన ** మువ్వలో రెండవ) మారిహర రాయలు గన్పిట్టలేదు. తిరుమల సెట్టిస్ వర్ణించిన "హరిహర రాయ ... అను పద్య ౧ 3 2 2 మొదలుకొని ౧రు ర వ సంవత్సరమువఆకును రాజ్యసాల నము చేసెను. ఫెరోజీ సహళ (౧ 3 కా-2 మొదలుకొని ౧ర'_> 9 వ సంవత్సరము వజకును రాజ్వపాలనము చేసెను. కుమారగికి భూపాలుఁడు c 3ూ 3 వేుదలుకొని ౧రంంవ సంవత్సరము వజక ను రాజ్యపాలనము చేసెను. ఆందుచేత్ర ముగ్గు నుండి రాజ్యపాలన ము చేయుచుండి: すやeoss ○3=-2。○3FCす、○3F-Fー ○ごoo సంవత్సరములు కాబట్టి ౧ 3 - 2 సెకును ౧రcం లకు ను నడిమి కాలములో ననఁ గా ౧ర oం వ పన్సర, పాంతమున హర విలాసము గా చియింపఁ బడెను. ఆప్పటికి శినాథునికి ముప్పదినాలుగు ముప్పది యైదు సంవత్సరముల వయస్సుం డును” అని వారు వాసియున్నారు. శిపంతులుగా రాషద్యములోది “గజాధిపాదిభూవరుల (గజపతి మెుకలుగాగల పభువులు) నేలొకో విడచి పెట్టిరి. ఆపద్యములోఁ దిప్పయ సెట్టిని నుతించిన, పభువుల నేక రువు పెట్టై నేగాని వారందఱును గొమరగగెడ్డి వసంతోత్సవము లో బాల్గొనుటకై కొండవీటికి వచ్చిరనిగాని యూకాలముననే డా నాకా వ్యమును ご安)○ぞ)ホ7ヤ"さ) శీనాథుఁడు చెప్పలేదు. స్త్రీకా మజ్ఞాజలక్మ ణనావుపంతులుగా రువీ రేశలింగంపంతులుగారి యభిప్రాయముతో నేకీభవింవు చుహరివిలా, ముకుమార రెడ్డిజీవితకాల