పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ఆnధకవితరంగిణి 48 కర శాస్తులుగారును గుర్తించియున్నారు. వాని వివరముల సీదిగువ క్రు పముగా ను దాహరించెదను. (హర విలాసపీఠికనుజూడుఁడు) نسبی ممسحیه ۳ వ్ర పFూసీరి = (Tarnassari మలయద్వీపకల్పమున నొక రాష్ట పధాన నగరము త వాయి: మలయద్వీపకల్పమునఁ గల రేవుపట్టణము. ని* వ = పశ్చిమ సముదలీరమున నున్న గోవా పట్టణ మే కావచ్చును! వీని = చీనా దేశము, పంజార = సుమత్రాద్వీపమున పజ్జార్ కి లగు. బోగ్నియో ద్వీపము పంజాక్ మూసీక్ అను పేగు గలది కలదు ఈ గెo డును కి ర్పూర వృక నముఁలకు బ్రసిద్ధము లే యఁట; జలనోఁగి = తెలి యదు చిట్టగాంగు ఆని సుబ్బారావుగారు భావించిరి. సింహళము పసిద్ధము. హురుమంజి=హర్మజ్ (పారసీక సముద్ర తీరమందలిది) యూంప = జాఫ్నా (ఇది ముత్యాములకు బసిద్ధమ) చోటంగి = చొ*ణంగి వుల బాగు తీసి మునగల చిన్నద్వీపములలొని పట్టు కాఁదగును.” చొ*బంగి అని పాణాంతరము. 2లోట = బు"టూన్, ఇది కస్తూరికిఁ బ్రసిద్ధము; బంగారు మొలకలు శీ మల్లంపల్లిసోమశేఖర శరగారు ఆస్ట్రేలియాది దేశములందు బంగారు మొలకలు" (మొలకలు = పలుకులు ఈయర్ధమువన నిదొరకు దేశములందు వ్యవహారి ము కలదట దొరకుచుండి నెట్లు గంథస్థమయి యున్నదనిరి. మొలక బంగారు అను పదము నకు శబ్దన త్నాకరమున “ఫుట్టలలో పురుగులవల్ల కలిగెడు బంగారు" అనియర్ధము కలదు ఈపద్యములను బట్టి యూ కాలమున విదేశవ్యాపారము 3)ög)7ャ జరుగుచుండెనని డెలియుచున్నది. హరవిలాసకృతిపతి యై తిప్పయ సెట్టిపూర్వులు దాతలు దైవభక్తికలిగిన వారు నైన బ్లీక్రిందిపద్యము వలనఁ దెలియుచున్నది. 熱. కట్టించె నొక తాత కంచిహర్మ్యంబులు వూరిణాంక శతా ) కేకావ్రుపతికి బాలార్క-మనియెడిపద్మరాగ ముఁ దా చి వొక తాత కంచినాయకునినాభి