పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5-13) శీ నా ధుఁ డు 49 నొక తాత గట్టించె యోజన తయదీర్ఘ తరత్రలూ కాంభోధి తిరువళూరఁ ァャす。Sc గట్టించెఁ గా ర్పాసరాసుల నుబ్బిచోడఁడు మెచ్చ నొక్క తాత క్షే. పతిదినమ్మును గప్ప దీపములు వేయు వతముగా నొక్క తాత్ర యీ శున ";ు 2R స్ ఖలలోక్ష ప ليبها ధరులు మా తాత లుభయ గోతములయందు. వ వెపు వసమయదీక్రౌవి శేష ు వూ న సు లు భయ గోత్రముల వారు Oబు గడుఁ జిన్ననాటినుండి 蠶 హేశ్వరాచార భక్తిపత. ఈతిప్పయ సెట్టి కాళహహిస్తీశ్వరునకుఁ బాకార పాతాళ గు మాను నిర్మించి ನೆಲ್ಲು సప్తమాశ్వాసాపాప క్యమువలనఁ బెలియు చున్నది. ఈ వంశము వాగు చేసిన దానములను దెలుపు శాసనములకై శ్లోంచి త్రిసిగాని నాకవి లభింప తే గు. ఈతిప్పయ సెట్టి భార్యయన్నమ్మ. ఆశ్వాసాం తాది పద్యములలో స్టీవ్ర ని ) *' క్రా చేస్డా కావేరీవల్లభ" యని సంబోధించియున్నాcడు. ఈ కావేరియెవ్వరో తెలియదు. సి ఫుo బువులలో కావేరీశబ్దమునకు ‘వేశ్యి' యని యర్ధమున్నది. తిప్పయ సెట్టి -కా వేరియను వేశ్యా పియు డయి యుండు నా? వైశ్యులలో నాల్గు తెగ లున్నట్టును నఁ దుకావేరీ వల్లభులను నదియొక శాఖయయినట్లును హరివిలాసములోని “ఇది కావేరీ వల్లభు లును, నుభయ దావిడులును గిష్కింధాచల క్రీడావినోదులు 37קG&סר כ ధ్యాపుర వాసులును నగు వైశ్యకులంబులవారలకుం గూటస్థం డయిన చిఱుతో"Qడ సంబి చరితంబిది” యనువాక్యములవలనఁ దేలియనగు చున్నది. అందుఁదిప్పయపెట్టి కావేరీవల్ల భకులమునకుఁ జెందినవాఁడను Ꮼ.Ꮕ tళా