పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

40 ఆంధ కవితెరంగిణి వేమయనాము భారులలో, పెదగోమటివేముఁడే పెద్దవాఁడును పతిగా శాలియుఁ గావున నాతనియొద్ద దండనాయకులు గను మంత్రులుగను నుండియుందురు. శాలివాహన స_ప్తశతి పండితారాధ్య చరిత్రములను శినాథుడు ౧రంం-౧కం> నడువు రచించియుండును. —* పత్తి_మామిడిసేంగ నా వూt త్యుఁడు ه 8 سسس مدنية يت " . v శృంగారి نگ- } :-سس۔ 한 శీనాథుఁడు రచించిన శృంగార నైషధకృతిపతి, పండితారాధ్య చరితకృతిపతి యగు పెగడన మంతిసోదరుఁడైన సింగనామాత్యుడు. ● سG ఇతఁ:ు పెదగోవుటి వేమునియొద్ద మంత్రిగానుండెను. పినతండియైన నామ యామాత్యుని యనంతరమున నితఁడు మంత్రిత్వమును వహించి నట్లు కన్పట్టుచున్నది. ఇతఁడు పండితుఁడు ను, బండిత హోషకుఁడు నై റു. & X d— యుండి వు. ఇతనిని గూర్చి పెక్కు-పద్యములను శీనాథుఁడు వాసి యున్నాఁడు. అంచు రెండు పద్యముల నిర్రు ను డా హరిం చెద ను. సీ. XX నకల్లోలికల్లోలమాలికా హల్లీసకవులతో న వఫుళించి క్ష ] మసంధ్యాకాలసంఫుల్ల మల్లికా స్తబక పంక్తులతోడ సరసమాడి శారదాగ మా రంభ సంపూర్ణపూర్ణియా విమలచం దికలతో వియ్యమంది బిసరుహాసన వధూపృథు పయోధర భార హార వల్లరులతో ననఁ పెనగి తే. వెలయు నెవ్వానియభిరామ విమలకీర్తి ෆජcක తిభువన రాయ వేళ్యాభుజంగ కదనగాండీవి జగనొబ్బగండబిరుద శాశ్వతం డి"ప్ప సింగనసచివవరుఁడు. మ. అరుబార న్వివిధాగహారములతో నాందోళికాచ్ఛతచా మరక ల్యాణకళాచికాది బహుపమ్మానార్హచిహ్నంబు లూ