పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–11] నా గ్గు డు 41 దర మొప్పాఁగ వేమభూవరుని చేతం గాంచె సామాజ్యసం భరణ పౌడుఁ డమాత్యసింగఁడు నయ సాగల్బ్వ గర్వోన్నతిన్. సింగనానూత్సువి వర్షించిన షద్వములలో రెండు మూఁడు తావు ?X £3 © లయం దీణి: డు "వాండ రాయగజ కేస: G3で エ念 గయున్నాఁడు. =చకోమటి వేనూ శెడ్డి పాండ దేశము కి దండు వెడలిన ట్రాధా Q: 2) سستگ ^^ వులు లేవు. పాండ్యరాజులు శఆచుగా వెలూరుగుంటూరు మండ లవుల పె యు డవ్సు నక్ష" వచ్చి వి చ న వా్నూలు చెప్పచున్నవి. పెద عصيخيه .Ꭾ T← سبسسسة గ్రోమటి వేముని గాజQ కాలముంrchూడఁ గాండులు గొండవీంకును S S జలుం పనోరి వచ్చియుంగు గ. అప్పు డీసింగనామాత్యుడు さ→ö。 జలు" O చి 5నుండు ష్వాు. ఈ కాల మెపు ధో 受上 جيزة. مي في తెలిసినచో నది నైషధరచనా కాలర్ణయమున కుప r-దువు. ఈసింగనామాత్యుఁను జ్యొతిషమున సిద్ధాంత భౌXమును బూర్తిగ నెఱింగిన పజ్ఞావంతుఁడని యు. సోమసిద్ధాంతమున క్రీతఁడు వ్యాఖ్య వాసెననియుఁజెప్పదుగు ఇతఁడు శంకర వకాని శిష్యుఁడని నైషధ ను న మన్దా శ్వాసాది పద్యము వలనఁ దెలియుచున్నది ఎక్జా పెగ్గడ కూడ శంక గ్రి వకాని శిష్యుఁడే కాని యూతిఁ డీతఁడు కాఁడు. వీరిరువురి నడు వు నూఱు సంవ్సరముల న్యత్యాస మున్నది. ‘' కి షారమగు సోమసి దాంతమున క్షీప్రా-డు చించిన వ్యాఖ్యా ౧గిలు p GᎮ నము కొత్తగా నిప్ప డుపలబ్ధ మైనది. తన వృత్తాంతము నాతఁడం దిల్లు చెప్పకొన్నాఁడు. క్టో, ఆ సి శీమద్బ ద్వాజసోకే కోతియభూషణమ్ నస్తాళీ చిట్టయాఖ్యస్య పౌత్రో మామిడి మంతిణః షో ను జ పెద్ద న్యాస్య శీ వృసింహో వు"హ-శ్dరు భౌ పెదకోమటి వే మేం దమంతిణా తేన ధీవు తా జ్వోతిర్విద్యా ని రాఫూట సరస్వత్పారి దృశ్యనా సింగయూమాత్యరత్నే న భువిలోకి పేూ హై పిణా سحابسته క్రియ తే పోమసిద్ధాంత వ్యాఖ్యా గూఢార్థదీపికా,