పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శ్రీ నా భుఁ డు தி ముగ వేమారెడ్డికి వచ్చియుండెను, కావున నీవేవూరెడ్డి యొద్దనే Co. & C నాముయ, మంత్రిగా నుండెనని చెప్పవచ్చును పండితారాధ్యచరిత్ర కృతిపతియైన గ్రాపెగడనను, నతనిక గ్రజుఁడైన వేమనామాత్యుని 8)sథుఁడు నైషధకావ్యమునం ದಿಲ್ಲು వంచియున్నాడు. . కాలక్షంగ్రక గ్రోగ్ర oశ్రహుంకా గ్రంబు 息 చెవులు సోఁక నినాఁటిచిత్తభ వుఁడు కుపిత రాఘవఘన కూర నారాచంబు తెనువునాల వినాఁటి వనధి రాజు f స్థకుంభోద్భవ భూల తాకౌటిల్య ,-, تج سحة వికృతిఁ XSOX「恋のRy-oに&5 వింధ్యశిఖకి వీధిదో దాగఫూరవీరావేశ విహృతిఁగందనినాఁటి తుహినకరుఁడు す。. చకి - <ద నమున గాంభ్యీనారము ను బక టదైక్యకళాకలాపములయ cచు దండనాయక చూడావతంస మైన మంత్రి మామిడి వేమనామాత్యుఁ ఔలము. మ. తెగుగై బార మొనర్చ విక్రమకళాథె" రేయ తాళాలి శీ) పెగడన్న ధ్వజినీశుఁడంబునిధిగంభీరుండు శుంభద్విమ న్నగర ద్వారక వాటపాటన విధాన పౌఢ బాహార్టణా యుగళుండా హవసవ్యసాచి ధరలో నొక్క_oడు పేరుక్క_నన్. ఈ రెండు పద్యములనుబట్టి వేమనామాత్యుఁడును, పెగడవ్నయు ప్పదండాధీశులై రణళూరులైనట్లు తెలియుచున్నది. కానియే రాజు కడ వీరుండిలో తెలియుట లేదు. వీరితండ్రియైన పెద్దనామాత్యుఁ డన వేము మహీపాలుని యొద్దమంత్రిగా నున్న వాఁడు. కావున వీరుకూడ వన వేమునియొద్దనుండిన నుండవచ్చు గు. లేదా ఆనవేమునకుఁబిమ్మట