పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

38 ఆలధ క్ష విస్తారcగిణి سسات నము గావి - పవలసియున్నది పద్యమును బట్టి పెద్ద నావూత్త్వుడ్రు ས་སྡུམས་པ། بستک ---- - • ఆ జ్ఞేవు- ఢి' మొద వుc తిగానున్నాఁడని తెలియుచున్నది కొన్ని Q: --r&سب سس۔ مو MASAMMA Aee SeeeSS AAAA S *ٹی ہ SAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA MeAAAA مححسیحیحجیمسیتی عیسیقی----- శాసనము లలోను గొన్ని చాటువులలోను *పెద్దకోమటన్న వేమ! .L_ تIتسسسسسسسسسهيصسس. అవి యు డుటచే పెదకోమట్టి+ఆన్నవ్రేమ్ల_యని_ప్తద్రచ్చేదము చేసి, الضبيبي. పెదకోమటి వేమునిఁ గూడ • ప్తిస్తప్రేమ్లుఁడ 97 పిలుచుచుందుగ నికొంద AAAAAASAAAA AAAA AAAA AAAA AAAAeeAeS eAAAS ఆనుచున్నారు_కాని పై కోమటి వేమూరెడియను పేరితనికి బహు Co * 88مه بكبمبعدي .یہ ہج--سم --بھاتہ - 8تها في معتقع

  • بعضعید به صلیبی همته فيينتي عي

3১৭লত ప్యాపకము నందుండుట చేతను, అనవేమారెడ్డియనఁగా పోల య వేమస్ వూరు ఁడగు నన వేనూ రెడ్డియనియే చౌడుక యుండుటను $o 2ు క్రిటి యుఁ బై ద బాగా కూ- త్యుడు పోలయ వేమునికువూ గఁడె న యన_్యవూ

  • } (Q р * 0–

రెడ్డి యొద్దనే さっつ &7ヤ"Soo零マ3窓) నిశ్చయింతము. ఇతని తమ్ము さ 愛)% భదయ్య వూరయ్య నామయ్యలలోఁ గడపటి వాc డగు నామయ్య వేమూరెడ్డి యొక్క- కార్యభారమును నహించిన వాఁ డని శీనాథుడీ కిం 1 چ= ది పద్యములోఁ జెప్పియున్నా డు. శా. స్వామి దోహరగండలాంఛనునకున్ సంగామగాండీవికిన్ ప్రేమ్లత్ ప్రతి క్యాభాంకలనావిఖ్యా శక్తికిన్ నా హమోత్యున కన్య రాజనిటలాంతెర్న్యస్త భాగ్యాకర స్తోూపాకరణ పెవీ-ునకు మంతుల్సాటియే యెవ్వరున్. ఈ వేమారెడ్డి యెవ్వరో తెలిసికొనవలసియున్నది. ఈ వేవూ రెడ్డికి ఆన' శబ్దము చేర్చలేదు. కావున సీతెఁగు పెదకోమటికుమారుఁ డైన వేమారెడ్డియే యని నిస్సంశయముగాఁ జెప్పవచ్చును. ఈ వేమా ಹೆಚ್ಡಿಕೆ గొండవీటి రాజ్యము కుమారగిరి రెడ్డి యనంతరమున సంక) మించినను, నంతపcబూర్వ మాతనికి రాజయి లేకపోలేదు. రెడ్డి రాజ్యసంస్థాపకుఁడైన పోలయవేమారెడ్డి తనయన్నదమ్ములకుఁగొంత కొంత రాజ్యయి నిచ్చియున్నట్టు యొక్రౌ పెగడచారిత్రమున సో వారి సూ rury €o \ . రణముగా వాసియున్నాఁడు. ජ ඡද ෆ්‍ර ఆ నయన్నయైన వూచయ రెడ్డికి గొంత రాజ్యము నిచ్చియుండును. ఆ రాజ్యము వంశపార Oపర్య