పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

هم بر هم هت ع خدما و *河 ఆ c 5 * క్ష : Cā د పెదతూ గ్కనమంతి -3)啓す。 ద్దామాత్యుడు Gධ ? | నూ మిడి మంత్రి= అక్కౌంబ 2 う قیچیهاه §3-2-3); s va unaouao. --ع--سید مع--۔ چہ مستع. –– -------س- - --ബജr- ബ -—------ 警 వేము పెగడన్న (పండి సింగ స్న సాrరావు-ం క్రౌ గా Qచ నా (నై పధ 2 سسش موجی یم&؟ స్యడు కృతిపతి) కృతిపతి) ఈ వంశమునందలి మామిడి మంత్రినామమే తరువాతి వారికి గృహనామ మైనట్లు కన్పల్దుచున్నది. నైషధమందలి పద్యములే యీ వంశవృక. మున కా భారములు. చిట్టి పెద్దామాత్యుఁడు: “మ. కుటిలా రాతినరూథినీధవళి కట్టాః భా టీవు హశీ పట హధ్వాననిపాట్య మానదశదిగ్భాగుండు త్రైలోక్యసం పుట పే పరిపూర్ణకీర్తి మయ కర్పూరపకాండుండు శీ చిటి పెద్ద పభుఁడొప్పె విక్రమపురేసింహాసనాధ్యాసియై.” యనుప ద్వమును బట్టి నెల్లూ గ ప ట్రణ వాసి యై నట్లు తెలియుచున్నది. Š *_Y ht පීඨ }CYسب س )TY۵ ఇతనికాము కీ శ. ౧9ంం పాంతము. అప్పడు నెల్లారు నందు ന്ന فيجي మనమసిద్ధి మాగుఁడు రాజుగా నుండి యుండును. కృతిపత్రితండ్రియైన పెద్దనామాత్యుని, నాతని భార్యయైన తల్ల వూoబిక్షను వర్ణి ంచిన మూఁడు పద్యముల నీకింద ను డా హరించు చున్నాఁడను.