పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శీ నా భుఁ డు 35 వారెవ్వరు నున్నట్లుగన్పట్టదు. రెడ్డిపభువుల రాజ్యకాలపరిమాణమును దెలుపు) చాబుసీసపద్యమొకటియున్నది. కానియది యపమాణ మగు ుచే నిందీయ లేదు. శీనాథుఁడు రచించిగంథముల కృతిపతులనుగూర్చి తెలిసి కొనినచో నందు శినాథుని చరితము కొంత గాన నగును. కావున ੋਚ 3విషయముల నిలు, వా సెదను. —: ఇ ఆ ని కృతి ప తు లు : (౧) పండితారాధ్య చరి త్రకృ పతి వూ బుడి పె Xడ నామూ تیم به سد امین خانه n=normس جستجaیچ * ఆp్కa.wగాళా** جسمی عمده سمسم مع بيعه معه*** ఁ డు:--క వు హౌసీ మీ రచించిన పండితారాధ్య చరి తము బయలు ۔ --سے కపోయినను, దీనిని వూమిడి పెగడన మంత్రికిఁ X తియిచ్చినట్లు rvr ها * ۔اضقع-A! ஆக ళ్యు N డ ‘. నైపు మందలి యీ కింది పద్యము వలనఁ దెలియుచున్నది. క. జగము ను తింపఁగఁ జెప్పితి పె)గ డయకు నాయను 5 గుఁ బెదనకుఁ X తుల్ / Q C છે నిగమార్థనారసంగహ మగు నా యా రాధ్య చరితి నూ దిగఁ బెక్కుల్. ఈ పద్యమును బట్టి వూ మిడి పెగడయ్యకుఁ బండితారాధ్య చరిత్రమే కాక వు ఆత్కొన్ని కృతుల నంకితము చేసినట్లు గనవచ్చు చున్నది. కాని యోకృతుల పేరులైనను వునకుఁ దెలియు శ్రీ లేదు. పండితారాధ్యచరితమునకుఁ బూర్వమురచించిన శాలి వాహనస పు శ బ్రికూడ సీ పెగ్గడనకే కృతి యిచ్చెనేమో పెదకోమటి వేమూరెడ్డి O :ெ ూసప్తశతియ దలి కొుత భౌగమునకు వ్యాఖ్యరచియించియుండుట వలన సి యూహకుఁ గొంత బలము కలుగుచున్నది. శ్రీనాథుఁడు తానురచించిన శృంగార నైమధకావ్యమును మామిడి పెగడన తమ్ముఁ డైన సింగనామాత్యునకుఁ గృతి యిచ్చెను నియోగిహణులు; ఆప_స్తంబసూత్రులు; భార ద్వాజ గోత్రులు రివంశ వృశమిది:—