పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–10] శీ) నా ధుఁ aు 義7 అనతా రాతి వసుంధరారమణసప్తాంగాపహార కిటూ .دکٹا ఘన సంరంభ విజృంభమాణపటుదోః ఖర్జూద్వితీయార్డునుం డన వేమాధిపురాజ్యభారభకణవ్యాపారదక్షుండు する ద్దనమంత్రీళుఁడు వూ మిడన్నసుతుఁ డేతన్మాతుఁడే చెప్పఁగాన్". ಡೆ. తమ్ములు దన్ను మువ్వురును దైవముఁగా గురుఁగా మహానిధా న మొ్ముఁగ దాతఁగాఁ దమమునంబుల భావన చేసికొల్వ ూ గ్యమ్ముల కల్ల వెల్లయయి కాంచెఁ బుద్ధి నvపషధానర } A نیانع త్న మ్మగు మంత్రి పెద్దన యు డాత్తమతిన్ రఘురాముకైవడిన్. 総 గౌతమగోత్రవిఖ్యాతు డాప_స్తంబ పర మసంయమిసూత్రపా వనుOడు గా రాపు పౌతుండు గంధ వారణుఁ డగు శీకేతి నామాత్య శేఖరునకు పేసి : పూను వుంతబిరుదాంు c డగు రాచ నెయ్యంపు వర సుతుండు 8סי סד చౌహ_త్తమల్లుండు దోహత్తనా రాయ ణు pడు ఖండియ రాయచcడబిరుద 下お. మంతియల్లాడ రాజును మహితి పుణ్య యన్న వూంబ యుఁ దనకు నత్యంత గరిమఁ దల్లి నును దండియును 7voc Xc దనరునట్టి తల్లనూంబికా దేవి ను ద్వాహమయ్యె పైపద్యము వలనఁ గృతిపతితండి యైన పెద్దనామాత్యుఁడు పోలయ వేమునికుమారుఁడైన యనవేమారెడ్డికడ మంతిగా నున్నట్లు గన్ప టు చున్నది. 靶) పెద్దనానూత్యునిమామగారైన యల్లాడ రాజును, నాతనితండి తాతలును పసిద్ధపురుషులైనట్లు ప్రైసీసపద్యమువలనఁ దెలియుచున్నది. سسٹھ* కాని వారివృత్తాంతము నాకుఁ దెలియరాలేదు. వీరినిగూర్చి పరిశోధ