పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

34 ఆ గ్గ కవిత్రరంగిణి گی మాళ్లను వలంబించి కొత్తపన్నులనువించి పజలను బాధించుచుండెనని ー ×ー・ギ、"× ఇrs సS వ , - . T- ്. ఁ, ూ చతి ము వాకౌను గున్నది. రాచ వేవున ప్రజలపై పురుటిషన్ను 3) to it క్రమముగా రాబట్టుచుండెననియ్యు తన భృత్యుఁడగు సవరము ఎల్లయు బలిజిస్తాయుక్రునిపై_పురుటి పన్ను వేసి బలాత్కారముగా SSAS0SASAA S SSS JSSS SSS SSMM వసూు చేసినందున నాఁతడా గహించిఁ యొక నాడు ముత్యాలమ్మగుడి

  • -- حمام معصیتہیی ہے. “ཙེ་དང་མ་འདྲ་༣ SAeATee AAAA AAAA S

iബ്-ജാ * కడనాతివింగణా తోఁ బొడిచి చంపెననియుఁ బై దండకవిలె నుదువుచు ఎవీ. దీనినిస్థిరపరచుట్టి పదూణ 1 గంధమేమియుఁ గానరాదు. ఇది ۔ہ (نیتو యెట్టిదైనను 3 ని పరెపాలవ ము జనరంజక మొనది కాదనియు సత్యల్ప కాలములో దే కడముననియుమాతిము మనము విశ్వసింపవచ్చును" రాచ దేవుని కాలము లో శీనాథుఁడాతని యాస్థానమున 3QC リ నచ్చి చెక్ష peు కా భాగములు లే ). సము , నర ముకాని “నం ది హౌ త్రా రాజు E화의 ഷം ജ:അംബങ്ങ് ജബ് ബ്- (ی۔ من جام جو కూర్తికై ఫ్ట_మైక టి శ్రీన్హాఫ్ట్వుడ్తు_వ్రాచ వేమునిక డ నుండెనని చెప్ప هسسسسسه مnهلسنما سمند ബ بدیعی به مساحت ** سعس-سسساس سست" చున్నది. ఎట్లయిన్ శీనాథుడు పెదకోమటివేముఁడు గతించిన వెు వెంట నే తదాస్థానమును వీడియుండ లేదనియు, రాచ వేముఁడు చని పోవువజకు ననఁగా కీ. శ. ౧59ర నఆును నందేయున్నాడనియు వున ము విశ్వసింపవచ్చును. మొత్తముమినాఁద శినాథు పు గయుక్త تفہیہم۔ منابعجeیععاعه: تعمه عمما كانت هند تينجج جينجينيقييد వయసు వచ్చినది మొదలు, 92 సంవత్సరమ్లులు_కొండవీఁడు రేడ్లకి డ ) : ----سسسسس జీవికి మును గడపి, యుండెనను లు స\ ప్నము. నడువు నడువు దేశసo ふ・一 ۳- "محسمت محسن نیت- دی سی بیسیسیایی سسته " " గ్ర్కీ لا يع( చారము సేయుచున్నను, శీనాథుఁ డీ కాలమునఁ గొఁడఏటియం దే ని వా" స ముQ"డెనని చెప్పవచ్చును. కొడవీటి రెడ్డి గాజులలో, వూచయ రెడ్డి శాఖ రాచ వేమునిఖోను వేమూరెడ్డిశాఖ కుమారగిరెడ్డి లోను స oēరించి మౌయినవి. చే నూ రెడ్డికిఁదమ్ములగు నన్నారెడ్డి యొక్క-యు మల్లారెడ్డి యొక్కయు భౌఖలు రాజ్యమును చేసినట్లు కన్పట్టు చున్నది. కాని యూ శాఖలతో మనకిప్ప డు పస క్తి లేదు. ఆ శాఖలలో నాంధకవులుకీర్తికాయులుగాఁ జేసిన